Để có cơ sở xây dựng kế hoạch thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo chuẩn đầu ra tiếng Anh tương đương B1 cho sinh viên đại học chính quy khóa 2019-2023 đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2023 và thí sinh dự tuyển đầu vào thạc sỹ theo Thông báo số 2401/TB-HCQG ngày 26/9/2023 của Học viện Hành chính Quốc gia, Phân viện tại TP. Hồ Chí Minh thông báo đăng ký thi đánh giá năng lực ngoại ngữ chuẩn đầu ra tiếng Anh tương đương B1.

Nội dung trong file đính kèm.