Thông báo đăng ký thi đánh giá năng lực ngoại ngữ chuẩn đầu ra tiếng Anh

Để có cơ sở xây dựng kế hoạch thi đánh giá năng lực ngoại ngữ...