Phần thảo luận:

Buổi 3: Mạng máy tính

Phần phân nhóm

Danh sách phân nhóm thực hiện nghiên cứu, tìm hiểu các nội dung của học phần Tin học cơ bản 1

Sinh viên dựa truy cập vào đường dẫn sau đây và lựa chọn nội dung cần nghiên cứu, tìm hiểu.

Link đăng ký

Lưu ý:

  • Có tất cả 15 nội dung liên quan bài học
  • Mỗi nội dung đăng ký nhóm không quá 3 thành viên
  • Mỗi nội dung không được trùng với nhóm khác đã chọn