Để đảm bảo đúng tiến độ kế hoạch đào tạo, Phân viện TP. Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch thi, chấm thi kết thúc học phần HK3 các lớp cao học các ngành Quản lý công và ngành Luật hiến pháp & Luật hành chính định hướng ứng dụng.

Thời gian thi kết thúc học phần

Theo đó, các lớp cao học HC27.N4, HC27.N5, HC27.N6, HC27.N10, HC27.N11, LH9.N3 và LH9.6 các ngành Quản lý công và ngành Luật hiến pháp & Luật hành chính tổ chức thi từ ngày 04/11/2023 đến 24/12/2023 (Văn bản đính kèm).

Đối với các lớp 2202LHOB, 2202QLCB ngành Quản lý công và ngành Luật hiến pháp & Luật hành chính tổ chức thi từ ngày 18/11/2023 đến 26/11/2023 (văn bản đính kèm).

Thời gian chấm thi kết thúc học phần:

Thời gian chấm thi được tổ chức theo thời gian trong văn bản đính kèm.