Đây là bộ đề cương do các giảng viên của Trường Đại học Nội vụ (trước khi sáp nhập với Học viện Hành chính QG) biên soạn. Và tài liệu này được áp dụng cho sinh viên (không chuyên) tất cả các ngành bậc đại học.

Để xem chi tiết nội dung học phần, xin vui lòng tải file đính kèm