Chương trình đào tạo các ngành trình độ đại học chính quy, cung cấp cho sinh viên kiến thức, rèn luyện kĩ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm sau khi hoàn thành khóa học.

Cơ sở ban hành chương trình đào tạo

Theo quy định tại Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học và Quyết định số 1687/QĐ-HCQG ngày 24 tháng 5 năm 2023 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học của Học viện Hành chính Quốc gia.

Mỗi chương trình đào tạo (cho các ngành) đặt ra mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo. Sinh viên cần đạt được những yêu cầu nhất định đối với kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và khả năng việc làm sau khi ra trường.

Dưới đây là danh sách chương trình đào tạo của các ngành tại Phân viện TP. Hồ Chí Minh

1. Chuyên ngành: Thanh tra

 • Ngành đào tạo: Luật
 • Mã số: 7380101
 • Chương trình đào tạo (file đính kèm)

2. Chuyên ngành: Thư ký văn phòng doanh nghiệp

 • Ngành đào tạo: Quản trị văn phòng
 • Mã số: 7340406
 • Chương trình đào tạo (file đính kèm)

3. Chuyên ngành: Văn thư – Lưu trữ

 • Ngành đào tạo: Lưu trữ học
 • Mã số: 7320303
 • Chương trình đào tạo (file đính kèm)

4. Ngành: Lưu trữ học

 • Ngành đào tạo: Lưu trữ học
 • Mã số: 7320303
 • Chương trình đào tạo (file đính kèm)

5. Ngành: Luật

 • Ngành đào tạo: Luật
 • Mã số: 7380101
 • Chương trình đào tạo (file đính kèm)

6. Ngành: Quản lý nhà nước

 • Ngành đào tạo: Quản lý nhà nước
 • Mã số: 7310205
 • Chương trình đào tạo (file đính kèm)