Ngày 18/01/2023, Giám đốc Học viện ban hành Quyết định số 75/QĐ-HCQG quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Trên cơ sở sáp nhập Trường Đại học Nội vụ Hà Nội (trước ngày 01/01/2023) vào Học viện Hành chính Quốc gia. Phân viện tại TP. Hồ Chí Minh được quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức như sau:

Như vậy, Phân viện tại TP. Hồ Chí Minh có 14 đơn vị Khoa, Phòng và Trung tâm (bao gồm cơ sở của Phân viện tại Đà Lạt – Lâm Đồng).