Hệ thống hóa bài tập thực hành Tin học cơ bản 2, gồm các nội dung:

  • Soạn thảo văn bản cơ bản
  • Bảng tính cơ bản
  • Thuyết trình, trình chiếu cơ bản
  1. Bài tập Soạn thảo thông điệp hành chính (file mẫu)
  2. Thực hành MS Word
  3. Thực hành MS Excel
  4. Nội dung được tổng hợp (Word, Excel, PowerPoint) trong tập tin đính kèm: Bài tập Tổng hợp THCB2