Thông báo tuyển sinh Đại học hình thức vừa làm vừa học, năm 2018, học tại TP. Hồ Chí Minh