Thông báo ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển hệ đại học chính quy năm 2019 của phân hiệu tại TP. Hồ Chí Minh và Quảng Nam

Thông báo ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển hệ đại học chính quy năm 2019 của phân hiệu tại TP. Hồ Chí Minh và Quảng Nam