Kế hoạch tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa" cho sinh viên hệ chính quy năm học 2019-2020 tại Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại TP.HCM

Kế hoạch tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa" cho sinh viên hệ chính quy năm học 2019-2020 tại Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại TP.HCM