Về việc nộp bằng tốt nghiệp THPT của sinh viên hệ chính quy Trúng tuyển năm 2018