Thông báo về việc tổ chức học lại, học cải thiện học kỳ 1 năm học 2019-2020