Thông báo về việc tổ chức đăng ký học kỳ phụ đợt 2 năm học 2018-2019

Thông báo về việc tổ chức đăng ký học kỳ phụ đợt 2 năm học 2018-2019

Bước 1: Đăng ký thông tin vào biểu mẫu tại link bên dưới:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCIKwBYAjWX8KDqPrtSiBKu9g7VRPJpNh_y-e5xKlcdTDZhQ/viewform?usp=pp_url

Bước 2: Tải và làm Đơn xin Đăng ký thi lại, học lại, học cải thiện điểm Tại đây

Bước 3: Nộp Đơn xin Đơn về Phòng QLĐT&CTSV (cô Tôn Nữ Thị Sáu)