Thông báo về việc tổ chức đăng ký học kỳ phụ đợt 2 năm học 2018-2019