Thông báo kế hoạch giảng dạy học kỳ 1 năm học 2019-2020 của các lớp đại học, cao đẳng chính quy trúng tuyển 2017, 2018