Thông báo kế hoạch giảng dạy học kỳ 1 của các lớp đại học chính quy trúng tuyển năm 2019