Lịch học "Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa" năm học 2019-2020 của sinh viên trúng tuyển năm 2019