Lịch học Giáo dục Quốc phòng - An ninh đối với sinh viên các lớp Cao đẳng hệ chính quy trúng tuyển năm 2017 và 2018