Phòng Hành chính - Quản trị - Tổ chức

Phòng Hành chính-Quản trị -Tổ chức được thành lập theo Quyết định số 269/QĐ-ĐHNV ngày 13 tháng 02 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội
PHÒNG HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ - TỔ CHỨC
Trụ sở làm việc: Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Tp. Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 181 Lê Đức Thọ, phường 17, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

I. Cơ cấu tổ chức và nhân sự Phòng Hành chính - Quản trị - Tổ chức

 1. Nguyễn Quốc Lợi:    Phụ trách phòng HCQTTC     (0988517797)
 2. Lê Công Cẩn:    Phó Trưởng phòng HCQTTC      (0978982238)
 3. Lê Hồ Nam Hưng:    Chuyên viên     (0961228339)
 4. Lê Thị Tuyết Mai:     Cán sự - Văn thư     (0382076329)
 5. Nguyễn Thị Kim Oanh:    Chuyên viên      0979301686
 6. Chu Thị Thắm:     Y tế      0865162482
 7. Lê Thị Phương Thảo:    Chuyên viên      0909261309
 8. Nguyễn Trọng Toàn:    Kỹ thuật viên      0937076584
 9. Phạm Xuân Hậu:    Nhân viên       0976858161
 10. Phạm Văn Thịnh:    Kỹ sư      0979266939
 11. Trần Đại Nghĩa:     Nhân viên Lái xe     0902602560
 12. Nguyễn Hữu Chung:     Nhân viên Lái xe     0918135087
 13. Đặng Văn Ngân:    Bảo vệ    0908654086
 14. Dương Phúc Mai:    Bảo vệ     0913132627
 15. Nguyễn Long Biên:    Bảo vệ     0918832339
 16. Nguyễn Thị Kiều Phương:    Phục vụ     0965631380
 17. Hoàng Thị Hiển:    Phục vụ    0382981772
 18. Danh Lục Thị Mỹ Linh:    Phục vụ     0975654430
 19. Nguyễn Thị Oanh:    Phục vụ    0972332719

II. Giới thiệu về Phòng Hành chính - Quản trị - Tổ chức
Phòng Hành chính - Quản trị - Tổ chức được thành lập theo Quyết định số 269/QĐ-ĐHNV ngày 13 tháng 02 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

qd
Quyết định Thành lập Phòng HC-QT-TC

III. Chức năng nhiệm vụ

Căn cứ Quyết định số 70/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Điều lệ Trường Đại học;
Căn cứ Quyết định số 5600/QĐ-BGDĐT, ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định số 372/QĐ-ĐHNV, ngày 26 tháng 02 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định số 269/QĐ-ĐHNV ngày 13 tháng 02 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội về việc thành lập Phòng Hành chính - Quản trị - Tổ chức thuộc Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Phòng Hành chính - Quản trị - Tổ chức,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Vị trí và chức năng    
Phòng Hành chính - Quản trị - Tổ chức là đơn vị chức năng thuộc Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh (dưới đây gọi là Phân hiệu), có chức năng tham mưu và giúp Giám đốc Phân hiệu trong việc quản lý, thực hiện công tác hành chính, tổng hợp, cơ sở vật chất và tổ chức bộ máy, nhân sự; thực hiện chế độ, chính sách; công tác thanh tra, bảo vệ chính trị nội bộ của Phân hiệu.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Công tác hành chính
1.1. Giúp Giám đốc thiết lập mối quan hệ, lề lối làm việc giữa các đơn vị trong toàn Phân hiệu theo chức năng, nhiệm vụ đã quy định. Chủ trì phối hợp với các đơn vị, tập hợp tư liệu, đề án, chỉ tiêu giúp Giám đốc Phân hiệu dự thảo xây dựng và theo dõi quản lý tổng hợp kế hoạch năm và kế hoạch ngắn hạn, kế hoạch dài hạn của Phân hiệu; theo dõi việc tổ chức thực hiện kế hoạch của các đơn vị; phản ánh kịp thời, đề xuất các biện pháp thích hợp để thực hiện kế hoạch có hiệu quả, đảm bảo tính pháp lệnh của kế hoạch.
1.2. Thực hiện công tác hành chính, văn thư và công tác pháp chế; quản lý con dấu của Phân hiệu; cấp giấy đi đường, giấy giới thiệu, tổ chức in ấn văn bản, tài liệu của Phân hiệu. Thực hiện công tác quản lý và lưu trữ hồ sơ, tài liệu theo quy định của pháp luật hiện hành về công tác lưu trữ; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về công tác lưu trữ theo quy định của Nhà nước.
1.3. Thực hiện công tác tổng hợp, thống kê và làm báo cáo theo định kỳ đột xuất về các lĩnh vực của đơn vị quản lý. Lập lịch công tác tuần; ghi chép biên bản, soạn thảo các kết luận, thông báo của Ban Giám đốc Phân hiệu tại các cuộc họp giao ban, cuộc họp, hội nghị gửi đến các đơn vị trong và ngoài Phân hiệu.
1.4. Xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án giữ gìn, bảo đảm an ninh trật tự trong toàn Phân hiệu. Chịu trách nhiệm thường xuyên liên hệ với các cơ quan công an, chính quyền địa phương trong các hoạt động gìn giữ trật tự, an toàn xã hội trong khuôn viên Phân hiệu.
1.5. Chủ trì, phối hợp với đơn vị có liên quan thực hiện việc hiếu, hỉ, thăm hỏi ốm đau đối với viên chức, người lao động và các cơ quan có liên hệ công tác với Phân hiệu. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác y tế, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh; tuyên truyền, phổ biến và nâng cao nhận thức hiểu biết về y tế cộng đồng, phòng chống dịch bệnh, tệ nạn xã hội đến toàn thể viên chức, người lao động và học viên, sinh viên trong Phân hiệu.
1.6. Xây dựng phương án phòng dịch bệnh, phối hợp với các cơ quan y tế trực tiếp tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, dập tắt dịch bệnh. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác y tế học đường; tuyên truyền, phổ biến và nâng cao nhận thức hiểu biết về y tế cộng đồng, phòng chống dịch bệnh, tệ nạn xã hội đến toàn thể viên chức, người lao động và học viên, sinh viên trong Phân hiệu.
 1.7. Chịu trách nhiệm phát ngôn chính thức các vấn đề liên quan đến tổ chức và hoạt động của Phân hiệu với các cơ quan truyền thông khi được Giám đốc Phân hiệu ủy quyền.
1.8. Là đơn vị đầu mối phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức hội nghị viên chức và người lao động hàng năm, các đại hội và lễ kỷ niệm. Thực hiện các nhiệm vụ được phân công về lễ tân, khánh tiết, nhà khách; quản lý và phục vụ các phòng họp, phòng khách, hội trường, nhà khách.
1.9. Thừa lệnh ký các văn bản, giấy tờ có liên quan theo sự phân cấp quản lý của Giám đốc Phân hiệu.
2. Công tác quản trị
2.1. Phối hợp với Văn phòng, Phòng Kế hoạch - Tài chính Trường Đại học Nội vụ Hà Nội trong việc tổ chức lập dự án đầu tư xây dựng, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt; tổ chức triển khai thực hiện các dự án đầu tư khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
2.2. Lập kế hoạch và tổ chức quản lý việc duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa nhỏ nhà cửa, đường xá, công trình kỹ thuật, kiến trúc, cảnh quan của Phân hiệu; kế hoạch và tổ chức quản lý việc sửa chữa phục hồi thiết bị, vật tư; đánh giá tài sản; phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tài chính tổ chức thực hiện kiểm kê và thanh lý tài sản, thiết bị, vật tư hàng năm theo quy định của Nhà nước. Thường trực các hội đồng về đấu thầu xây dựng và mua sắm trang thiết bị; thanh lý tài sản.
2.3. Thường trực và phối hợp với các đơn vị trong Phân hiệu thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy trong toàn Phân hiệu; thường xuyên liên hệ với cơ quan phòng cháy chữa cháy địa phương để được chỉ đạo và hướng dẫn nghiệp vụ về công tác phòng cháy, chữa cháy; quản lý và tổ chức điều hành xe ô tô, phương tiện phục vụ yêu cầu công tác của Phân hiệu.
2.4. Tổ chức, tiếp nhận, phân phối, cấp phát các loại thiết bị, vật tư theo kế hoạch đã được Giám đốc Phân hiệu phê duyệt; quản lý kho vật tư; theo dõi, giám sát các đơn vị trong việc quản lý sử dụng thiết bị, vật tư; đề xuất việc tổ chức sử dụng hợp lý thiết bị, vật tư theo quy định.
2.5. Thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh môi trường: Đường đi nội bộ, các công trình công cộng, khu làm việc, hội trường, giảng đường; phòng thí nghiệm, thực hành; quản lý chăm sóc các vườn hoa, cây cảnh, tiểu cảnh trong khuôn viên Phân hiệu.
3. Công tác tổ chức
3.1. Tham mưu, đề xuất các phương án quy hoạch, xây dựng và kiện toàn bộ máy, cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trình Giám đốc Phân hiệu và báo cáo Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội xem xét, phê duyệt.
3.2. Tổ chức thực hiện tuyển dụng theo quy định phân cấp của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội. Phối hợp với các đơn vị xây dựng kế hoạch quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực của Phân hiệu. 
3.3. Phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ Trường Đại học Nội vụ Hà Nội triển khai quy trình làm thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm các chức danh lãnh đạo quản lý; tiếp nhận, điều động, thuyên chuyển công tác, thôi việc, nghỉ chế độ và kéo dài thời gian công tác đối với viên chức, người lao động.
3.4. Tham mưu và phối hợp với các đơn vị chức năng xây dựng, sửa đổi, bổ sung và ban hành các quy định, quy chế làm việc trong Phân hiệu trên cơ sở các văn bản pháp luật của Nhà nước, của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội phù hợp với đặc điểm, tình hình và yêu cầu phát triển của Phân hiệu.
3.5. Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách đối với viên chức và người lao động. Quản lý hồ sơ viên chức và người lao động. Tổ chức triển khai công tác nhận xét, đánh giá viên chức và người lao động hàng tháng, hàng năm; công tác xét, đề nghị công nhận các danh hiệu thi đua, khen thưởng và đề nghị hình thức kỷ luật đối với viên chức và người lao động trong Phân hiệu.
3.6. Phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ và làm thủ tục cho người nước ngoài tạm trú tại Phân hiệu; phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ Trường Đại học Nội vụ Hà Nội làm thủ tục xuất cảnh cho viên chức và người lao động đi học tập, công tác, thăm thân ở nước ngoài.
4. Quản lý và tổ chức đánh giá viên chức, người lao động thuộc Phòng; tham gia đánh giá công chức, viên chức và người lao động theo quy định.
5. Thực hiện công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo
6. Quản lý và sử dụng tài sản, thiết bị, cơ sở vật chất được giao theo quy định; Xây dựng dự toán tài chính thực hiện nhiệm vụ hoạt động hàng năm theo kế hoạch của đơn vị và các hoạt động đơn vị được giao chủ trì thực hiện.
7. Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê định kỳ và theo yêu cầu của Giám đốc Phân hiệu về hoạt động của Phòng.
8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân hiệu giao.
Điều 3. Cơ cấu tổ chức và chế độ làm việc
1. Cơ cấu tổ chức

a) Trưởng phòng và các Phó Trưởng phòng.
b) Các tổ, bộ phận chuyên môn theo quy định.
2. Chế độ làm việc
2.1. Trưởng phòng 
a) Trưởng phòng có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Phòng được quy định tại Điều 2 của Quy định này và chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý, điều hành các hoạt động của Phòng trước Giám đốc Phân hiệu và trước pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
b) Căn cứ vào các quy định của pháp luật và tình hình thực tế phát triển của Phòng, Trưởng phòng đề xuất Giám đốc Phân hiệu quyết định thành lập, tổ chức lại hoặc giải thể các tổ, bộ phận thuộc Phòng.
c) Khi vắng mặt và nếu thấy cần thiết, Trưởng phòng ủy quyền bằng văn bản cho một Phó Trưởng phòng điều hành công tác, giải quyết công việc của Phòng.
2.2. Phó Trưởng phòng
a) Phó Trưởng phòng giúp Trưởng phòng thực hiện nhiệm vụ do Trưởng phòng phân công; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công.
b) Khi được Trưởng phòng ủy quyền bằng văn bản để điều hành công tác, giải quyết công việc của Trưởng phòng trong thời gian Trưởng phòng vắng mặt, Phó Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, trước Giám đốc Phân hiệu và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ trong thời gian được ủy quyền; không được ủy quyền lại cho người khác những nội dung được Trưởng phòng ủy quyền.
2.3. Viên chức và người lao động
Viên chức và người lao động thuộc Phòng thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn do Trưởng phòng phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được giao.
2.4. Tổ trưởng, Trưởng bộ phận thuộc Phòng
Tổ trưởng, Trưởng bộ phận thuộc Phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của tổ, bộ phận.
2.5. Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, viên chức và người lao động thuộc Phòng thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật hiện hành, Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.
Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. thay thế Quyết định số 337/QĐ-PHHCM ngày 25/3/2019 
2. Trưởng phòng Phòng Hành chính - Quản trị - Tổ chức, người đứng đầu các tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc Phân hiệu và các viên chức, người lao động thuộc Phòng Hành chính - Quản trị - Tổ chức chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Một số hình ảnh của Phòng Hành chính - Quản trị - Tổ chức  
 
4
 
5
 
6
 
7
 
Tin bài: Administrator
Nguồn: Phòng HC-CT-TC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây