Khoa Quản trị văn phòng và Lưu trữ

Khoa Quản trị văn phòng và Lưu trữ được thành lập theo Quyết định số 277/QĐ-ĐHNV ngày 13/02/2019 của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội
KHOA QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG VÀ LƯU TRỮ
- Văn phòng làm việc của Khoa: Phòng A.3.3
- Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố  Hồ Chí Minh.
Số 181 - Đường Lê Đức Thọ - Phường 17 - Quận Gò Vấp - TPHCM.
- Điện thoại: (028) 39.849.840
- Email: quantrivanphongvaluutruhcm@gmail.com
Khoa Quản trị văn phòng và Lưu trữ được thành lập theo Quyết định số 277/QĐ-ĐHNV ngày 13/02/2019 của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.
2
Quyết định thành lập Khoa Quản trị văn phòng và Lưu trữ
 
- Các ngành đào tạo chính quy:
 1. Quản trị văn phòng
 2. Lưu trữ học (chuyên ngành Văn thư - Lưu trữ)
- Các ngành đào tạo VLVH và liên thông:
 1. Quản trị văn phòng
 2. Lưu trữ học.
- Bồi dưỡng và tập huấn ngắn hạn:
 1. Các nghiệp vụ hành chính văn phòng
 2. Các nghiệp vụ Văn thư – Lưu trữ
 3. Các tiêu chuẩn chức danh Văn thư – Lưu trữ
- Tư vấn nghiệp vụ chỉnh lý khoa học tài liệu
1
Các giảng viên trẻ của Khoa Quản trị văn phòng và Lưu trữ
 
1. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN
- Vị trí và chức năng:
Khoa Quản trị văn phòng và Lưu trữ là đơn vị chuyên môn thuộc Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh (dưới đây gọi là Phân hiệu), có chức năng tổ chức thực hiện hoạt động giáo dục, đào tạo trình độ đại học, sau đại học; tổ chức hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ gắn với chuyên môn của Khoa; thực hiện hoạt động hợp tác quốc tế; khoa học và công nghệ phù hợp với mục tiêu, phương hướng phát triển của Trường và của Phân hiệu.
- Nhiệm vụ và quyền hạn:
 • Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập; tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Phân hiệu;
 • Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập, đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, quản lý nội dung chuyên môn và chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo người học;
 • Quản lý viên chức và tham gia xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên thuộc Khoa; chủ động đề xuất điều chỉnh, thay đổi cơ cấu nhân sự trong trường hợp không đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm của Khoa.
 •  Phối hợp với đơn vị chức năng trong việc quản lý người học thuộc Khoa.
 •  Tổ chức các hoạt động khoa học và công nghệ của viên chức, người lao động và người học; phối hợp xây dựng và thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học và công nghệ của Phân hiệu đối với ngành, lĩnh vực thuộc chuyên môn của Khoa.
 • Chủ trì hoặc phối hợp với đơn vị chức năng thực hiện hoạt động hợp tác quốc tế theo sự phân công của Giám đốc Phân hiệu.
 • Huy động, quản lý, sử dụng nguồn lực tài chính để thực hiện các nhiệm vụ được giao.
 • Quản lý và tổ chức đánh giá viên chức, người lao động thuộc Khoa. Tham gia đánh giá công chức, viên chức quản lý, viên chức và người lao động trong Phân hiệu theo quy định.
 • Quản lý và sử dụng tài sản, thiết bị, cơ sở vật chất được giao theo quy định.
 • Xây dựng dự toán tài chính thực hiện nhiệm vụ hoạt động hằng năm theo kế hoạch của đơn vị và các hoạt động đơn vị được giao chủ trì thực hiện.
 • Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê định kỳ và theo yêu cầu của Giám đốc Phân hiệu về hoạt động của Khoa.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Phân hiệu giao.
- Cơ cấu tổ chức:
 • Trưởng Khoa và các Phó Trưởng khoa.
 • Hội đồng Khoa.
 • Các Bộ môn thuộc Khoa.
 • Văn phòng Khoa.
2. TÌNH HÌNH NHÂN SỰ
 • Lãnh đạo Khoa: ThS. Vũ Thị Thu Hường - Phó trưởng Khoa (phụ trách Khoa)
 • Giáo vụ Khoa: ThS. Vương Hồng Hạnh.
 • Đội ngũ giảng viên:
STT Họ và tên Chức danh Số điện thoại Ghi chú
01 ThS. Vũ Thị Thu Hường P. Trưởng khoa (Phụ trách Khoa) 0903129807  
02 ThS. Đào Ngọc Quang Giảng viên 0903006176  
03 ThS. Nguyễn Thị Bình Giảng viên 0982737438  
04 ThS. Trần Lệ Hường Giảng viên 0984627179  
05 ThS. Phạm Văn Năm Giảng viên 0903316864  
06 ThS. Vũ Thị Kim Cúc Giảng viên 0919146283  
07 ThS.Nguyễn Thị Linh Nhâm Giảng viên 0868994257  
08 ThS. Nguyễn Lê Hoài Vy Giảng viên 0948821111  
09 ThS. Bùi Thị Bình Giảng viên 0918676771  
10 CN. Trần Thị Hảo Giảng viên 0936322409  
11 ThS. Đặng Thanh Nam Giảng viên 0932356281  
12 ThS. Phạm Công Hiệp Giảng viên 028.39.849.840  
13 ThS. Hoàng Thị Phương Thúy Giảng viên 028.39.849.840  
14 ThS. Phạm Thị Phi Yến Giảng viên 028.39.849.840  
15 ThS. Nguyễn Thị Ly Giảng viên 028.39.849.840  
16 ThS. Nguyễn Văn Thỏa Giảng viên 028.39.849.840  
17 ThS. Vương Hồng Hạnh Giáo vụ 0932356281  
 
  3. CÁC MÔN HỌC DO KHOA QUẢN LÝ
NGÀNH QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG NGÀNH LƯU TRỮ HỌC
- Thống kê cho khoa học xã hội - Công tác văn thư lưu trữ
- Quản trị học - Hán Nôm cơ sở
- VBQLNN và kỹ thuật soạn thảo văn bản - Nhập môn công tác văn thư
- Văn bản quản lý nhà nước - Lịch sử văn bản và công tác văn thư Việt Nam
- Kỹ thuật soạn thảo văn bản - Tổ chức quản lý văn bản
- Văn bản của Đảng và các tổ chức chính trị XH - Tổ chức lập hồ sơ và quản lý hồ sơ
- Nghi thức nhà nước - Quản lý văn bản và lập hồ sơ tài liệu điện tử
- Kỹ năng giao tiếp - Nhập môn lưu trữ học
- Quản trị văn phòng - Bảo quản, tu bổ, phục chế tài liệu lưu trữ
- Nhập môn quản trị văn phòng - Tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ
- Văn hóa công sở - Lưu trữ tài liệu khoa học và công nghệ
- Nguyên lí kế toán - Lưu trữ tài liệu nghe - nhìn
- Kỹ năng làm việc nhóm - Sử liệu học
- Kỹ năng hoạch định trong quản trị văn phòng - Công tác VTLT trong cơ quan, tổ chức Đảng và tổ chức chính trị - xã hội
- Kỹ năng tổ chức và kiểm tra trong QTVP - Tiêu chuẩn hóa và tổ chức lao động khoa học trong công tác văn thư - lưu trữ
- Ứng dụng bộ tiêu chuẩn ISO 9000 trong công tác văn phòng - Công bố học
- Quản lí dự án - Pháp luật lưu trữ
- Quản trị văn  phòng và doanh nghiệp - Công tác văn thư - lưu trữ trong UBNDCC
- Văn bản giao dịch thương mại quốc tế - Lịch sử lưu trữ thế giới
- Kỹ năng đàm phán - Lịch sử lưu trữ Việt Nam
- Nghiệp vụ thư ký văn phòng - Công tác văn thư
- Kế toán doanh nghiệp thương mại - Công tác lưu trữ
- Khảo sát thực tế - Quản trị văn phòng - Kiến tập ngành nghề - Lưu trữ học
- Kiến tập ngành nghề - Quản trị văn phòng - Tổ chức tài liệu Phông lưu trữ quốc gia VN
- Thực tập tốt nghiệp - Thu thập tài liệu lưu trữ
- Khóa luận tốt nghiệp - Tổ chức khoa học tài liệu lưu trữ
  - Số hóa và lưu trữ tài liệu điện tử
  - Công tác văn thư - lưu trữ trong doanh nghiệp
  - Tổ chức và quản lý công tác văn thư, lưu trữ
  - Thực tập tốt nghiệp - Lưu trữ học
  - Khóa luận tốt nghiệp - Lưu trữ học
 
4. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG 
- Về giảng dạy:
 • Tập thể Khoa hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, là tập thể lao động tiên tiến.
 • Các giảng viên trong Khoa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giảng dạy, chất lượng tốt; các giảng viên, viên chức đều đạt danh hiệu lao động tiên tiến.
- Về nghiên cứu khoa học:
 • Tham gia viết bài cho tọa đàm “Nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn” năm 2018;
 • Tham gia tổ chức hội thảo “Xác định nhu cầu, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức các tỉnh/ thành” năm 2018;
 • Tổ chức tọa đàm cấp Khoa năm 2019 về: “ Đào tạo phát triển nguồn nhân lực ngành văn thư - lưu trữ tại khu vực Nam Bộ và giải pháp thúc đẩy tuyển sinh ngành Lưu trữ học năm học 2020 - 2021;
 • Tham gia biên soạn chương trình đào tạo và khối kiến thức miễn trừ cho sinh viên đại học liên thông hệ chính quy trúng tuyển năm 2017 (cho đối tượng gần ngành từ trung cấp lên đại học);
 • Tham gia biên soạn danh mục các học phần sinh viên cần tích lũy và được bảo lưu khi học chương trình đào tạo thứ hai “áp dụng cho sinh viên trúng tuyển năm 2015 ngành thứ nhất: Khoa học thư viện đăng ký học ngành thứ hai: Lưu trữ học;
 • Tham gia biên soạn chương trình đào tạo và khối kiến thức miễn trừ cho sinh viên cao đẳng liên thông ngành Văn thư hành chính trúng tuyển năm 2017 hình thức VLVH tại TPHCM…
- Về các hoạt động khác:
 • Giảng viên trong Khoa thường xuyên đi tham quan, khảo sát các địa điểm phục vụ cho việc giảng dạy như: các Trung tâm Lưu trữ quốc gia, Trung tâm Lưu trữ tỉnh, các Chi cục Văn thư - Lưu trữ, các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn…
 • Khoa thường xuyên giới thiệu các địa chỉ thực tập cho các em sinh viên, giới thiệu việc làm thêm, giới thiệu việc làm cho các em sinh viên sau khi tốt nghiệp.
 • Sinh viên của Khoa tích cực tham gia các hoạt động Đoàn do Đoàn Phân hiệu tổ chức và đã đạt nhiều thành tích cao
MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA KHOA
 
3  4
Các giảng viên trẻ của Khoa QTVP&LT 
 
5
Giảng viên và sinh viên của Khoa QTVP&LT chụp hình tại Lễ khai giảng năm học 2019 - 2020
 
6
Các giảng viên trong Khoa tham gia tuyển sinh chính quy năm 2019
 
7
Các giảng viên trong Khoa tham gia tuyển sinh chính quy năm 2019
 
8
Lớp HCVT1811 tham gia Hội trại truyền thống nhân dịp 26/3/2019
 
9
 Sinh viên của Khoa tham gia Hội thao Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2019
 
10
 Sinh viên của Khoa tham gia Giải bóng đá nam toàn Phân hiệu chào mừng ngày 22/12/2019
 
11
Các em sinh viên tham gia Giải bóng đá Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2019
 
12
 
13
Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp lớp CĐLT Văn thư Hành chính  khóa 2017 - 2019
 
14
 Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp lớp CĐLT Văn thư Hành chính  khóa 2017 - 2019
 
Tin bài: Administrator
Nguồn: Khoa Quản trị văn phòng và Lưu trữ

CÁC BÀI KHÁC

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây