Khoa Pháp luật hành chính

KHOA PHÁP LUẬT HÀNH CHÍNH
- Trụ sở làm việc: Phòng 3.3 tầng 3 nhà A, Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại TP. Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ: Số 181 đường Lê Đức Thọ, phường 17, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (028) 39843930.
- Email: phapluathuha@gmail.com

I. Cơ cấu tổ chức và nhân sự Khoa Pháp luật Hành chính

1. Lãnh đạo Khoa

- Trưởng Khoa     : TS. Lê Văn Quyến.

2. Danh sách giảng viên và viên chức thuộc Khoa:

STT Họ và tên Học hàm,
học vị
Chức danh
   I. Danh sách đội ngũ giảng viên, giảng viên thỉnh giảng
1 Lê Văn Quyến TS. GVC Trưởng Khoa
2 Nguyễn Thị Vân ThS Giảng viên
3 Đặng Thanh Tuấn ThS Giảng viên
4 Hồ Đức Hiệp CN Giáo vụ
5 Lê Nguyễn Thị Ngọc Lan ThS GVTG
6 Lê Trọng Đức ThS GVTG
7 Vũ Thị Thu Hải ThS GVTG
8 Nguyễn Thị Hồng Phước TS GVTG
9 Thân Văn Chẻo ThS GVTG
 
Khoa Pháp luật hành chính mới được thành lập, ngoài ra đội ngũ giảng viên cơ hữu, khoa còn thu hút được nhiều giảng viên thỉnh giảng có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ có nhiều kinh nghiệm thực tế trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học ở một số trường đại học, các cơ quan áp dụng pháp luật (Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân)

3. Các học phần giảng dạy

Ngoài kiến thức sinh viên được học tập trong chương trình đào tạo đại học, Khoa Pháp luật hành chính đảm nhận tổ chức giảng dạy hơn 40 học phần luật trong đào tạo chuyên ngành luật. Ngoài ra, khoa còn tổ chức giảng dạy các học phần luật của các chuyên ngành khác được đào tạo tại phân hiệu. Với khối kiến thức chuyên ngành luật được trang bị cho sinh viên trong thời gian học tập tại phân hiệu, sau khi sinh viên ra trường đủ bản lĩnh và tự tin trong công việc ngoài xã hội.

II. GIỚI THIỆU KHOA PHÁP LUẬT HÀNH CHÍNH

Khoa Pháp luật Hành chính được thành lập theo Quyết định số 534/QĐ-ĐHNV ngày 18 tháng 3 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.
qd
 
Vị trí và chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Khoa Pháp luật Hành chính được quy định như sau:

1. Vị trí và chức năng

Khoa Pháp luật Hành chính là đơn vị chuyên môn thuộc Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại TP. Hồ Chí Minh (gọi tắt là Phân hiệu) có chức năng tổ chức và thực hiện hoạt động giáo dục, đào tạo trình độ Đại học, sau đại học (khi được Nhà trường phân cấp) ngành Luật; tổ chức hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ gắn với chuyên môn của Khoa; thực hiện hoạt động hợp tác quốc tế; khoa học và công nghệ phù hợp mới mục tiêu, phương hướng phát triển của Trường và của Phân hiệu.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

 • Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập; tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, theo kế hoạch giảng dạy chung của Phân hiệu;
 • Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập, đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, quản lý nội dung chuyên môn và chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo người học;
 • Quản lý viên chức và tham gia xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên thuộc Khoa; chủ động đề xuất điều chỉnh, thay đổi cơ cấu nhân sự trong trường hợp không đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm của Khoa;
 • Phối hợp với đơn vị chức năng trong việc quản lý người học thuộc Khoa;
 • Tổ chức các hoạt động khoa học và công nghệ của viên chức, người lao động và người học; phối hợp xây dựng và thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học và công nghệ của Phân hiệu đối với ngành, lĩnh vực thuộc chuyên môn của Khoa;
 • Chủ trì hoặc phối hợp với đơn vị chức năng thực hiện hoạt động hợp tác quốc tế theo sự phân công của Giám đốc Phân hiệu;
 • Huy động, quản lý, sử dụng nguồn lực tài chính để thực hiện các nhiệm vụ được giao;
 • Quản lý và tổ chức đánh giá viên chức, người lao động thuộc Khoa. Tham gia đánh giá công chức, viên chức quản lý, viên chức và người lao động trong Phân hiệu theo quy định;
 • Quản lý và sử dụng tài sản, thiết bị, cơ sở vật chất được giao theo quy định, theo kế hoạch của đơn vị và các hoạt động đơn vị được giao chủ trì thực hiện;
 • Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê định kỳ và theo yêu cầu của Giám đốc Phân hiệu về hoạt động của Khoa;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Phân hiệu giao.

3. Cơ cấu tổ chức và chế độ làm việc

3.1. Cơ cấu tổ chức
 • Trưởng Khoa và các Phó Trưởng Khoa;
 • Hội đồng Khoa;
 • Các Bộ môn thuộc Khoa;
 • Văn phòng Khoa.
3.2. Chế độ làm việc
 • Trưởng khoa
Trưởng Khoa có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Khoa, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Phân hiệu và trước pháp luật về hoạt động của Khoa;
Căn cứ vào các quy định của pháp luật và tình hình thực tế phát triển của Khoa, Trưởng Khoa đề xuất Giám đốc Phân hiệu quyết định thành lập, tổ chức lại hoặc giải thể các tổ, bộ phận thuộc Khoa;
Khi vắng mặt và nếu thấy cần thiết, Trưởng Khoa ủy quyền bằng văn bản cho một Phó Trưởng Khoa điều hành công tác, giải quyết công việc của Khoa;
 • Phó Trưởng Khoa
 Phó Trưởng Khoa giúp Trưởng Khoa thực hiện nhiệm vụ do Trưởng Khoa phân công, chịu trách nhiệm trước Trưởng Khoa và trước pháp luật về những lĩnh vực công tác được phân công;
Khi được Trưởng Khoa ủy quyền bằng văn bản để điều hành công tác, giải quyết công việc của Trưởng Khoa trong thời gian Trưởng Khoa vắng mặt, Phó Trưởng khoa chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa, trước giám đốc Phân hiệu và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ trong thời gian được ủy quyền; không được ủy quyền lại cho người khác những nội dung được Trưởng Khoa ủy quyền;
 • Trưởng, Phó Trưởng Bộ môn thuộc Khoa.
Trưởng, Phó Trưởng bộ môn thuộc Khoa chịu trách nhiệm trước Trưởng Khoa và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của bộ môn.
 • Viên chức và người lao động.
Viên chức và người lao động thuộc Khoa thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn do Trưởng Khoa phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng Khoa, trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được giao.
 • Trưởng Khoa, Phó Trưởng Khoa, viên chức và người lao động thuộc Khoa thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật hiện hành, Quy chế tổ chức và hoạt động của Phân hiệu.

4. Ngành đào tạo

Hiện nay, Khoa Pháp luật Hành chính quản lý 01 ngành đào tạo:
4.1. Chuyên ngành đào tạo   : Cử nhân Luật
4.2. Tên ngành đào tạo         :  LUẬT
4.3. Tên ngành tiếng Anh      :  LAW
4.4. Trình độ đào tạo             : Đại học
4.5. Mã ngành đào tạo          : 7380101HCM
4.6. Đối tượng tuyển sinh      :  Học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học và tương đương.
4.7. Thời gian đào tạo           : 04 năm
4.8. Mục tiêu đào tạo:
Đào tạo cử nhân Luật có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp, được trang bị những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về pháp luật Việt Nam, pháp luật trong lĩnh vực nội vụ; cùng thực tiễn pháp lý và những kiến thức về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; có tư duy phản biện để phân tích, đánh giá, kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật; có kỹ năng thực hành; có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành góp phần vào sự nghiệp phát triển ngành Nội vụ và kinh tế - xã hội của đất nước.
Về chuẩn đầu ra
Người học sau khi tốt nghiệp trình độ đại học ngành Luật của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đạt được các yêu cầu năng lực sau đây:
4.8.1. Kiến thức
 • Biết, nắm vững hệ thống kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin; về tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hóa Hồ Chí Minh; quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng và an ninh; có kiến thức về công nghệ thông tin, năng lực ngoại ngữ theo quy định đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm và hội nhập quốc tế;
 • Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành luật như: Phương pháp nghiên cứu khoa học pháp lý, xã hội học đại cương, tâm lý học quản lý, lôgic hình thức, môi trường và phát triển bền vững... giúp người học nghiên cứu, phân tích luật ở nhiều góc độ khác nhau của đời sống kinh tế - xã hội;
 • Nắm được khối kiến thức cơ bản về quản lý, điều hành trong lĩnh vực nhà nước và pháp luật;
 • Tích luỹ được khối kiến thức pháp luật chuyên sâu trong khu vực công và các lĩnh vực quản lý đặc thù của ngành nội vụ như: tổ chức, thực hiện và kiểm soát quyền lực quyền lực nhà nước; công vụ, công chức; chính quyền địa phương; thanh tra, khiếu nại, tố cáo; thi đua, khen thưởng; địa giới hành chính...
4.8.2. Kỹ năng
 • Có kỹ năng vận dụng quy định của pháp luật để giải quyết tình huống pháp lý trong vị trí việc làm và thực tiễn xã hội.
 • Có kỹ năng cơ bản tham gia hoạt động xây dựng pháp luật, thực hiện pháp luật; kiểm tra, đề xuất xử lý văn bản trái pháp luật; rà soát, hệ thống hoá văn bản pháp luật.
 • Có kỹ năng tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý cộng đồng hoặc giải quyết vụ việc có liên quan lĩnh vực nhà nước và pháp luật;
 • Có kỹ năng phân tích, đánh giá, tranh luận pháp lý trong hoạt động nghề nghiệp;
 • Có kỹ năng nghiên cứu khoa học: Phát hiện vấn đề nghiên cứu; tổ chức nghiên cứu độc lập, sáng tạo; đánh giá, phản biện, tiếp nhận và ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào vị trị việc làm.
4.8.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm
 • Có khả năng tự định hướng phát triển năng lực cá nhân, thích nghi với môi trường làm việc có tính cạnh tranh cao và năng lực dẫn dắt chuyên môn trong hoạt động pháp luật.
 • Có trách nhiệm công vụ, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; nghiêm túc, khách quan trong việc thực thi công vụ, nhiệm vụ.
 • Có năng lực học tập, nghiên cứu và làm việc độc lập, khoa học, sáng tạo trong công việc.
4.8.4. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp
Sinh viên sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực, trình độ, kỹ năng nghề nghiệp tổ chức thực hiện công việc chuyên môn ở các vị trí:
 • Công tác pháp chế tại các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương; đặc biệt trong các cơ quan, tổ chức của ngành nội vụ, chính quyền địa phương như: Vụ pháp chế của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Ban/ Phòng pháp chế của cơ quan thuộc Chính phủ; tổ chức pháp chế ở Tổng cục, cục; Phòng pháp chế của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Tỉnh...
 • Chuyên viên của Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp; công chức tư pháp – hộ tịch giúp Uỷ ban nhân dân các cấp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác xây dựng, thi hành pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; kiểm soát thủ tục hành chính; hộ tịch, chứng thực, hoà giải ở cơ sở...
 • Thanh tra viên làm việc trong các cơ quan thanh tra nhà nước, thanh tra chuyên ngành như: Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Bộ, Thanh tra Tỉnh, Thanh tra Sở...; các cơ quan tiếp công dân các cấp;
 • Thực hiện công tác trợ giúp pháp lý; tổ chức thi hành pháp luật;
 • Đảm nhiệm các chức danh tư pháp (thẩm phán, kiểm sát viên, chấp hành viên, luật sư…);
 • Chuyên viên pháp lý cho các tổ chức phi chính phủ, liên chính phủ, tổ chức quốc tế;
 • Cố vấn pháp lý cho các doanh nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;
 • Tư vấn pháp luật cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân;
 • Giảng viên, nghiên cứu viên trong các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu.
4.9. Vị thế của ngành Luật được đào tạo tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội
 • Xã hội đang tiến tới xu thế hội nhập kinh tế và phát triển mở rộng đa ngành, đa lĩnh vực trong thời đại công nghệ 4.0, đặc biệt kể từ sau khi Việt Nam gia nhập tổ chức Thương mại thế giới (WTO), TPP hay cộng đồng kinh tế ASEAN … việc nắm rõ về luật là điều quan trọng hơn bao giờ hết, đòi hỏi một lượng lớn nguồn nhân lực có chất lượng cao trong ngành Luật. Chính vì vậy, có thể nói trong tương lai sinh viên tốt nghiệp ngành Luật có vị thế vô cùng lớn trong cơ hội tìm kiếm việc làm ổn định, có mức thu nhập hấp dẫn.
 • Trong xu thế đào tạo hiện nay của các trường đại học, hầu hết các chương trình đào tạo, sinh viên đều được trang bị kiến thức và kỹ năng toàn diện, làm việc trong môi trường năng động. Nhưng đối với sinh viên ngành Luật phải nắm thật vững và rõ chuyên ngành, đồng thời luôn cập nhật và trau dồi về kiến thức kinh tế xã hội, không ngừng học hỏi, quan sát thực tế cuộc sống, tư duy độc lập, phân tích phán đoán đề xuất và giải quyết vấn đề pháp lý hiệu quả. Bên cạnh đó, một trong những thách thức quan trọng nhất đối với sinh viên ngành Luật hiện nay là áp lực cạnh tranh trong ngành và áp lực bị đào thải, nên yêu cầu sinh viên phải có năng lực chuyên môn vững vàng, và phải tự trang bị các kỹ năng mềm cần thiết đảm bảo khả năng tư vấn tốt nhất cho khách hàng, nắm bắt và xử lý tốt các tình huống liên quan đến tất cả các mặt của đời sống xã hội.
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội bắt đầu đào tạo ngành Luật từ năm 2016, so với các Trường đại học có đào tạo chuyên ngành Luật khác thì Trường Đại học Nội vụ Hà Nội xuất phát điểm muộn hơn, vì vậy mà Trường Đại học Nội vụ Hà Nội có điều kiện nhìn nhận, đánh giá xu thế chung, toàn cầu của ngành, và định hướng tập trung phát triển chuyên ngành về Pháp luật hành chính đây cũng là một trong những điểm khác biệt giữa Trường Đại học Nội vụ Hà Nội với các Trường đại học khác có đào tạo ngành Luật. Hiện nay, trong xu thế phát triển định hướng xây dựng nhà nước pháp quyền không chỉ đòi hỏi đặt ra cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc, tuân thủ pháp luật mà đặc biệt trong lĩnh vực quản lý công, các cơ quan tổ chức hành chính nhà nước ngày càng đòi hỏi sự quản lý chặt chẽ, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật để quản lý các lĩnh vực được phân công.
Song song cùng với việc đào tạo sinh viên chuyên ngành Luật ra trường có thể đáp ứng được các vị trí công việc khác nhau thì Trường Đại học Nội vụ Hà Nội cũng tập trung định hướng phát triển cho sinh viên làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước có thể nắm vững được hệ thống các nội dung, hình thức, quy trình làm việc ở các vị trí trong hệ thống bộ máy nhà nước Việt Nam hiện nay. Để từ đó, các sinh viên có thể phát huy được những kiến thức, kỹ năng được cung cấp để góp phần xây dựng nền hành chính công của Việt Nam ngày càng phát triển hơn.

4.10. Các học phần giảng dạy:

TT Mã học phần Tên học phần Số tín chỉ
1 SLF0001 Pháp luật đại cương 3
2 SLF0003 Lịch sử học thuyết chính trị - pháp lý 2
3 SLF1001 Lý luận về nhà nước và pháp luật 3
4 SLF1002 Luật Hiến pháp Việt Nam 2
5 SLF1005 Lịch sử Nhà nước và pháp luật Việt Nam 2
6 SLF1009 Luật Thương mại 2
7 SLF1010 Luật Lao động 2
8 SLF1011 Luật Đất đai 2
9 SLF1012 Luật Tố tụng hình sự 2
10 SLF1013 Luật Tố tụng dân sự 2
11 SLF1014 Luật Hôn nhân và gia đình 2
12 SLF1015 Luật Tài chính 2
13 SLF1016 Lịch sử Nhà nước và pháp luật thế giới 2
14 SLF1017 Luật Hiến pháp nước ngoài * 2
15 SLF1018 Luật Quốc tế * 2
16 SLF1021 Luật Thương mại quốc tế 2
17 SLF1022 Tư pháp quốc tế 2
18 SLF1003 Luật Hành chính 3
19 SLF1024 Tổ chức bộ máy nhà nước 2
20 SLF1025 Luật nhân quyền quốc tế 2
21 SLF1026 Pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ 2
22 SLF1007 Luật Dân sự 3
23 SLF1008 Luật Hình sự 3
24 SLF1006 Xây dựng văn bản pháp luật 2
25 SLF2001 Bảo hiểm xã hội 2
26 SLF2002 Pháp luật về chính quyền địa phương 2
27 SLF2007 Pháp luật về thi đua khen thưởng 2
28 SLF2008 Pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo 2
29 SLF2009 Luật Hành chính so sánh 2
30 SLF2010 Luật Tố tụng hành chính 2
31 SLF2011 Pháp luật về phòng, chống tham nhũng 2
32 SLF2012 Pháp luật về bình đẳng giới* 2
33 SLF2013 Chuyên đề cập nhật 2
34 SLF2014 Những vấn đề lý luận hiện đại về Nhà nước và pháp luật 2
35 SLF2015 Lý luận và pháp luật về quyền con người 3
36 SLF2017 Công chứng chứng thực 2
37 SLF2018 Quản lý hộ tịch 2
38 SLF2019 Pháp luật thuế 2
39 SLF2020 Pháp luật về an sinh xã hội 2
40 SLF3001 Thực tập tốt nghiệp - Luật 5
41 SLF3002 Khóa luận tốt nghiệp - Luật 5
42 SLF3003 Kiến tập ngành nghề - Luật 2

III. NHỮNG THÀNH TÍCH NỔI BẬT CỦA KHOA PHÁP LUẬT HÀNH CHÍNH

1. Về hoạt động giảng dạy:

Nhận thức được vị trí, vai trò của Khoa đối với sản phẩm đào tạo là cử nhân Luật, nên từng cán bộ, giảng viên trong Khoa đã tích cực thực hiện công tác giảng dạy cũng như hoạt động chuyên môn, trao đổi học thuật. Hiện nay 100% đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn đúng chuyên ngành đào tạo, có học vị thạc sĩ trở lên.

2. Về nghiên cứu khoa học

Thực hiện nhiệm vụ của Phân hiệu, Khoa Pháp luật Hành chính trong những năm qua luôn chú trọng hai nhiệm vụ: giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Giảng viên trong Khoa đã tích cực tham gia các hội thảo khoa học và đề tài nghiên cứu khoa học các cấp. Đội ngũ giảng viên đang đồng hành, hướng dẫn sinh viên triển khai 15 đề tài nghiên cứu khoa học năm 2019-2020.
Các giảng viên tích cực tham gia viết bài cho các tạp chí khoa học chuyên ngành nhưu tạp chí Quản lý nhà nước, tạp chí Tổ chức nhà nước, tạp chí Khoa học xã hội, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, tạp chí Nội vụ...

3. Công tác đoàn thể xã hội

- Công tác Đảng: 100% đảng viên của Khoa luôn chấp hành đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tích cực tham gia học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
- Công tác Đoàn thể
Bên cạnh việc học tập, nghiên cứu, giảng viên, sinh viên của Khoa đã tích cực tham gia các phong trào đoàn thể do Phân hiệu, Đoàn Thanh niên phát động về các lĩnh vục chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây