Khoa Khoa học cơ bản và Chính trị học

Khoa Khoa học cơ bản và Chính trị học được thành lập theo Quyết định số 274/QĐ-ĐHNV ngày 13/02/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN VÀ CHÍNH TRỊ HỌC
Trụ sở làm việc: Phân Hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại TP.HCM
Địa chỉ: số 181 đường Lê Đức Thọ – Phường 17 – Quận Gò Vấp – TP.HCM.

Điện thoại: (028)38943717 

I. Cơ cấu tổ chức và nhân sự Khoa Khoa học cơ bản và Chính trị học:
1. Lãnh đạo Khoa:
- Phụ trách Khoa:           ThS. Phạm Văn Năm
2. Các bộ môn trực thuộc Khoa:
  • Tin học căn bản 1 và 2, Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ, Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản trị văn phòng, Hệ thống thông tin quản lý hành chính;
  • Tiếng Anh 1, 2, 3; Tiếng Pháp 1, 2, 3; Tiếng Hàn 1, 2, 3;
  • Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác_Lê-nin 1,2 và Tư tưởng Hồ Chí Minh, Chính trị học đại cương, Hệ thống chính trị Việt Nam;
  • Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Logic hình thức, Lịch sử tư tưởng chính trị, Dư luận chính trị, Xã hội và đồng thuận xã hội, Hệ thống bầu cử, Chính trị và chính sách công;
  • Quản lý các môn/ học phần thuộc mã INC, CFL, PSF và các môn/học phần khác khi được giao.
 
qd thanh lap khoa
Quyết định thành lập Khoa Khoa học Cơ bản và Chính trị học

II. Giới thiệu Khoa Khoa học cơ bản và Chính trị học:

Ngày 13/02/2019, Hiệu trưởng trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã ký quyết định số 274/QĐ-ĐHNV thành lập Khoa Khoa học cơ bản và Chính trị học thuộc Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại TP.HCM. Khoa Khoa học cơ bản và Chính trị học là đơn vị thuộc Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại TP.HCM có chức năng tổ chức thực hiện quá trình đào tạo,bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ sau đại học, đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng nghề, trung cấp nghề thuộc lĩnh vực chính trị, tôn giáo và các ngành nghề khác có liên quan; hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học và triển khai tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Theo đó, Khoa Khoa học cơ bản và Chính trị học có nhiệm vụ, quyền hạn:
 
Căn cứ Quyết định số 5600/QĐ-BGDĐT, ngày 27/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại TP. Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định số 51/QĐ-ĐHNV, ngày 07/01/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại TP. Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định số 70/QĐ-ĐHNV ngày 28 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Điều lệ Trường Đại học;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Hành chính - Quản trị - Tổ chức,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Vị trí và chức năng
Khoa Khoa học cơ bản - Chính trị học là đơn vị chuyên môn thuộc Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại TP. Hồ Chí Minh (viết tắt là Phân hiệu), có chức năng tổ chức thực hiện hoạt động giáo dục, đào tạo trình độ đại học, sau đại học; tổ chức hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ gắn với chuyên môn của Khoa; thực hiện hoạt động hợp tác quốc tế; khoa học và công nghệ phù hợp với mục tiêu, phương hướng phát triển của Trường và của Phân hiệu.
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Tổ chức các hoạt động đào tạo:
1.1. Phối hợp với đơn vị liên quan trong việc mở ngành, chuyên ngành đào tạo đại học và sau đại học phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được Giám đốc giao;
1.2. Tham gia tổ chức tuyển sinh, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và đánh giá kết quả đào tạo gắn với chức năng nhiệm vụ của Khoa và theo nhu cầu xã hội;
1.3. Chủ trì tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đào tạo được phê duyệt;
1.4. Phát triển chương trình đào tạo; tham gia xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo với hình thức và phương pháp đào tạo hợp lý.
2. Tham gia với đơn vị chức năng tự đánh giá chất lượng giáo dục và đào tạo theo quy định.
3. Biên soạn ngân hàng câu hỏi, đề thi; chấm thi kết thúc học phần; quản lý và chuyển giao bảng điểm kiểm tra bộ phận của người học đến các đơn vị liên quan theo quy định.
4. Thực hiện qui trình cấp chứng chỉ học phần, chứng chỉ cho các khóa đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Khoa.
5. Chủ trì hoặc phối hợp với đơn vị chức năng tổ chức biên soạn, thẩm định giáo trình, sách và tài liệu phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu gắn với chức năng, nhiệm vụ của Khoa.
6. Quản lý viên chức và tham gia xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên thuộc Khoa; chủ động đề xuất điều chỉnh, thay đổi cơ cấu nhân sự trong trường hợp không đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm của Khoa.
 7. Phối hợp với đơn vị chức năng trong việc quản lý người học thuộc Khoa.
 8. Tổ chức các hoạt động khoa học và công nghệ của viên chức, người lao động và người học; phối hợp xây dựng và thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học và công nghệ của Phân hiệu đối với ngành, lĩnh vực thuộc chuyên môn của Khoa.
 9. Chủ trì hoặc tham gia cung ứng dịch vụ công phục vụ ngành Nội vụ, nền công vụ và xã hội phù hợp với ngành đào tạo thuộc Khoa và theo phân công của Giám đốc.
10. Chủ trì hoặc phối hợp với đơn vị chức năng thực hiện hoạt động hợp tác quốc tế theo sự phân cấp của Giám đốc.
11. Huy động, quản lý, sử dụng nguồn lực tài chính để thực hiện các nhiệm vụ được giao.
12. Quản lý và tổ chức đánh giá viên chức, người lao động thuộc Khoa. Tham gia đánh giá công chức, viên chức quản lý, viên chức và người lao động trong Trường theo quy định.
13. Quản lý và sử dụng tài sản, thiết bị, cơ sở vật chất được giao theo quy định của Trường và của pháp luật.
14. Xây dựng dự toán tài chính thực hiện nhiệm vụ hoạt động hằng năm theo kế hoạch của đơn vị và các hoạt động đơn vị được giao chủ trì thực hiện.
15. Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê định kỳ và theo yêu cầu của Giám đốc về hoạt động của Khoa.
16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.
Điều 3. Cơ cấu tổ chức và chế độ làm việc
1. Cơ cấu tổ chức
a. Trưởng Khoa và các Phó Trưởng khoa.
b. Hội đồng Khoa.
c. Các Bộ môn thuộc Khoa.
d. Văn phòng Khoa.
2. Chế độ làm việc
2.1. Trưởng khoa
a. Trưởng khoa có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Khoa được quy định tại Điều 2 của Quy định này, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và trước pháp luật về hoạt động của Khoa.
b. Căn cứ vào các quy định của pháp luật và tình hình thực tế phát triển của Khoa, Trưởng khoa đề xuất Giám đốc quyết định thành lập, tổ chức lại hoặc giải thể các tổ, bộ phận thuộc Khoa.
c. Khi vắng mặt và nếu thấy cần thiết, Trưởng khoa ủy quyền bằng văn bản cho một Phó Trưởng khoa điều hành công tác, giải quyết công việc của Khoa.
2.2. Phó Trưởng khoa
a. Phó Trưởng khoa giúp Trưởng khoa thực hiện nhiệm vụ do Trưởng khoa phân công; chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa và trước pháp luật về những lĩnh vực công tác được phân công.
b. Khi được Trưởng khoa ủy quyền bằng văn bản để điều hành công tác, giải quyết công việc của Trưởng khoa trong thời gian Trưởng khoa vắng mặt, Phó Trưởng khoa chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa, trước Giám đốc và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ trong thời gian được ủy quyền; không được ủy quyền lại cho người khác những nội dung được Trưởng khoa ủy quyền.
2.3. Trưởng, Phó Trưởng bộ môn thuộc Khoa
Trưởng, Phó Trưởng bộ môn thuộc Khoa chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của bộ môn.
2.4. Viên chức và người lao động
Viên chức và người lao động thuộc Khoa thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn do Trưởng khoa phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa, trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được giao.
2.5. Trưởng khoa, Phó Trưởng khoa, viên chức và người lao động thuộc Khoa thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật hiện hành, Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường và của Phân hiệu.
 
III. Những thành tích nổi bật của Khoa Khoa học cơ bản và Chính trị học:
Trước và sau khi thành lập khoa cho đến nay, tập thể khoa đã đạt được những thành tích tốt trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các hoạt động đoàn thể xã hội:
1. Về giảng dạy và nghiên cứu khoa học:
  •  Khoa Khoa học cơ bản và Chính trị học tổ chức thực hiện chương trình giảng dạy các ngành học theo kế hoạch của nhà trường và đã vượt định mức khối lượng.
  • Thực hiện biên soạn đề cương môn học, tập bài giảng và báo giảng để phục vụ giảng dạy bậc đại học của Nhà trường. 
  • Cùng với nhiệm vụ giảng dạy, biên soạn tài liệu môn học, các giảng viên trong Khoa còn tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, tham gia các hội thảo cấp trường, cấp nhà nước và có rất nhiều bài viết khoa học được đăng trên kỷ yếu, tạp chí chuyên ngành…
  • Các giảng viên của khoa tích cực nghiên cứu khoa học và công bố kết quả nghiên cứu trên các tạp chí khoa học chuyên ngành như: Tạp chí Khoa học Nội vụ, Tạp chí Kinh tế Châu á Thái Bình Dương, Tạp chí Khoa học quản lý giáo dục, Tạp chí Hướng nghiệp hòa nhập, Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật. Tổng công trình được đăng trên các tạp chí khoản 12 bài.
  • Nhiều bài viết của giảng viên được đăng trên kỷ yếu hội thảo cấp Trường.
2. Về công tác đoàn thể xã hội:
Cán bộ, viên chức, giảng viên trong Khoa luôn luôn chấp hành và học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Các thành viên Khoa Khoa học cơ bản và Chính trị học tham gia và cổ vũ nhiệt tình trong tất cả các hoạt động của Đoàn thanh niên, Công đoàn do nhà trường phát động trong những dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn của Trường và của Bộ.
Trong những năm tiếp theo, Chi bộ và lãnh đạo Khoa xác định giảng dạy và nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ chính trị hàng đầu của Khoa, trong đó giảng dạy được xác định là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong phong trào thi đua dạy tốt – học tốt góp phần nâng cao chất lượng giờ dạy; nghiên cứu khoa học được xác định là nhiệm vụ cơ bản để từng bước nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của giảng viên, đáp ứng nhu cầu nâng cao trình độ nghiên cứu khoa học và chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên để mỗi cán bộ giảng viên trực tiếp giảng dạy đều là những giảng viên có trình độ cao, có thể đảm nhận giảng dạy được các chương trình đào tạo chất lượng cao cũng như các chuyên ngành mới của Trường.
 
Một số hình ảnh cán bộ, viên chức, giảng viên của Khoa
1
  Cán bộ, giảng viên khoa Khoa học cơ bản và Chính trị học
 
3
 
2
 
Tin bài: Administrator
Nguồn: Khoa Khoa học Cơ bản và Chính trị học

CÁC BÀI KHÁC

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây