Giới thiệu về Khoa Hành chính và Pháp luật

Thứ hai - 17/02/2020 03:53
Khoa Hành chính và Pháp luật được thành lập theo Quyết định số 275/QĐ-ĐHNV ngày 13 tháng 02 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội
KHOA HÀNH CHÍNH VÀ PHÁP LUẬT
- Trụ sở làm việc: Phòng 3.4 tầng 3 nhà A, Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại TPHCM
- Địa chỉ: Số 181 đường Lê Đức Thọ, phường 17, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 39843930
- Email: hanhchinhvaphapluathuha@gmail.com


I. Cơ cấu tổ chức và nhân sự Khoa Hành chính và Pháp luật
1. Lãnh đạo Khoa
- Trưởng Khoa: TS. Nguyễn Thị Thu Hoà
- Phó Trưởng khoa: ThS. Bùi Thị Bình
2. Danh sách giảng viên và viên chức thuộc Khoa:
STT
Họ và tên
Học hàm, học vị
Chức danh
   I. Danh sách đội ngũ giảng viên:
1
Nguyễn Thị Thu Hoà
TS.GVC
Trưởng Khoa
2
Bùi Thị Bình
ThS
Phó Trưởng khoa
3
Nguyễn Thị Vân
ThS
Giảng viên
4
Phan Thị Cẩm Giang
ThS, NCS
Giảng viên
5
Đặng Thanh Tuấn
ThS
Giảng viên
6
Lê Văn Quyến
TS
Q. Trưởng phòng QLĐT&CTSV
7
Nguyễn Lê Hoài Vy
ThS
Phó Trưởng phòng QLĐT&CTSV
8
Trần Văn Trung
TS.GVC
Phó Trưởng Khoa Quản lý nhân lực và Xã hội
 
Ngoài ra Khoa còn thu hút nhiều giảng viên thỉnh giảng có trình độ cao và giàu kinh nghiệm thực tế ở trong và ngoài trường tham gia giảng dạy và hướng dẫn khoa học.
Danh sách giảng viên thỉnh giảng thuộc Khoa
STT
Họ và tên giảng viên
Chức danh
Ghi chú
I.
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội
1
PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến
Hiệu trưởng, GVCC
 
2
PGS.TS. Trần Đình Thảo
Chủ tịch Hội đồng trường
 
3
PGS.TS. Nguyễn Minh Phương
Phó Hiệu trưởng
 
4
TS. Đỗ Thị Thanh Nga
Trưởng Khoa HCH
 
5
TS. Bùi Thị Ngọc Hiền
Phó Trưởng Khoa HCH
 
6
TS. Trương Quốc Việt
Phó Trưởng Khoa HCH
 
8
TS. Hà Văn Hòa
Khoa HCH
 
9
TS. Nguyễn Thu An
Trưởng Khoa PLHC
 
10
TS. Vũ Thị Thu Hằng
Phó trưởng Khoa PLHC
 
11
TS. Lê Thị Vân Anh
Trưởng khoa KHCT
 
12
PGS.TS. Nguyễn Tất Đạt
Q. Trưởng Khoa TC-XDCQ
 
13
TS. Trần Thị Lan Anh
Q. Trưởng phòng HTQT
 
14
TS. Trần Thị Ngân Hà
Phó Trưởng Khoa QTNNL
 
15
TS. Phạm Thị Vân
Phòng QLĐTĐH
 
 
3. Các học phần giảng dạy
- Các học phần lý luận hành chính nhà nước
- Các học phần quản lý nhà nước về ngành và lĩnh vực
- Các học phần về hành chính và hiến pháp
- Các học phần lý luận nhà nước và pháp luật
- Các học phần pháp luật chuyên ngành.
II. GIỚI THIỆU KHOA HÀNH CHÍNH VÀ PHÁP LUẬT
Khoa Hành chính và Pháp luật được thành lập theo Quyết định số 275/QĐ-ĐHNV ngày 13 tháng 02 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.
0
Quyết định thành lập khoa Hành chính và Pháp luật 
 
Vị trí và chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Khoa Hành chính và Pháp luật được quy định như sau:
1. Vị trí và chức năng
Khoa Hành chính và Pháp luật là đơn vị chuyên môn thuộc Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại TP HCM (gọi tắt là Phân hiệu) có chức năng tổ chức và thực hiện hoạt động giáo dục, đào tạo trình độ Đại học, sau đại học (khi được Nhà trường phân cấp) ngành Quản lý nhà nước và Luật; tổ chức hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ gắn với chuyên môn của Khoa; thực hiện hoạt động hợp tác quốc tế; khoa học và công nghệ phù hợp mới mục tiêu, phương hướng phát triển của Trường và của Phân hiệu.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn
Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập; tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Phân hiệu;
Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập, đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, quản lý nội dung chuyên môn và chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo người học;
Quản lý viên chức và tham gia xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên thuộc Khoa; chủ động đề xuất điều chỉnh, thay đổi cơ cấu nhân sự trong trường hợp không đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm của Khoa;
Phối hợp với đơn vị chức năng trong việc quản lý người học thuộc Khoa;
Tổ chức các hoạt động khoa học và công nghệ của viên chức, người lao động và người học; phối hợp xây dựng và thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học và công nghệ của Phân hiệu đối với ngành, lĩnh vực thuộc chuyên môn của Khoa;
Chủ trì hoặc phối hợp với đơn vị chức năng thực hiện hoạt động hợp tác quốc tế theo sự phân công của Giám đốc Phân hiệu;
Huy động, quản lý, sử dụng nguồn lực tài chính để thực hiện các nhiệm vụ được giao;
Quản lý và tổ chức đánh giá viên chức, người lao động thuộc Khoa. Tham gia đánh giá công chức, viên chức quản lý, viên chức và người lao động trong Phân hiệu theo quy định;
Quản lý và sử dụng tài sản, thiết bị, cơ sở vật chất được giao theo quy định, theo kế hoạch của đơn vị và các hoạt động đơn vị được giao chủ trì thực hiện;
Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê định kỳ và theo yêu cầu của Giám đốc Phân hiệu về hoạt động của Khoa;
Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Phân hiệu giao.
3. Cơ cấu tổ chức và chế độ làm việc
3.1. Cơ cấu tổ chức
 • Trưởng Khoa và các Phó Trưởng Khoa;
 • Hội đồng Khoa;
 • Các Bộ môn thuộc Khoa;
 • Văn phòng Khoa.
3.2. Chế độ làm việc
 • Trưởng khoa
Trưởng Khoa có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Khoa, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Phân hiệu và trước pháp luật về hoạt động của Khoa;
Căn cứ vào các quy định của pháp luật và tình hình thực tế phát triển của Khoa, Trưởng Khoa đề xuất Giám đốc Phân hiệu quyết định thành lập, tổ chức lại hoặc giải thể các tổ, bộ phận thuộc Khoa;
Khi vắng mặt và nếu thấy cần thiết, Trưởng Khoa ủy quyền bằng văn bản cho một Phó Trưởng Khoa điều hành công tác, giải quyết công việc của Khoa;
 • Phó Trưởng Khoa
Phó Trưởng Khoa giúp Trưởng Khoa thực hiện nhiệm vụ do Trưởng Khoa phân công, chịu trách nhiệm trước Trưởng Khoa và trước pháp luật về những lĩnh vực công tác được phân công;
Khi được Trưởng Khoa ủy quyền bằng văn bản để điều hành công tác, giải quyết công việc của Trưởng Khoa trong thời gian Trưởng Khoa vắng mặt, Phó Trưởng khoa chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa, trước giám đốc Phân hiệu và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ trong thời gian được ủy quyền; không được ủy quyền lại cho người khác những nội dung được Trưởng Khoa ủy quyền;
 • Trưởng, Phó Trưởng Bộ môn thuộc Khoa
Trưởng, Phó Trưởng bộ môn thuộc Khoa chịu trách nhiệm trước Trưởng Khoa và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của bộ môn.
 • Viên chức và người lao động.
Viên chức và người lao động thuộc Khoa thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn do Trưởng Khoa phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng Khoa, trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được giao.
Trưởng Khoa, Phó Trưởng Khoa, viên chức và người lao động thuộc Khoa thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật hiện hành, Quy chế tổ chức và hoạt động của Phân hiệu.
4. Ngành đào tạo
Hiện nay, Khoa Hành chính và Pháp luật quản lý 02 ngành đào tạo:
4.1. Chuyên ngành Cử nhân Quản lý nhà nước
4.1.1. Tên ngành đào tạo: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
4.1.2. Tên ngành tiếng Anh: State Management
4.1.3. Trình độ đào tạo: Đại học
4.1.4. Mã ngành đào tạo: 7310205HCM
4.1.5. Đối tượng tuyển sinh:  Học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học và tương đương.
4.1.6. Thời gian đào tạo: 04 năm
4.1.7. Mục tiêu đào tạo:

Chương trình đào tạo ngành QLNN cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về quản lý, những kiến thức chuyên sâu về Quản lý hành chính Nhà nước trong các lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội; cung cấp một số kỹ năng cơ bản trong thực thi nhiệm vụ giúp người học có khả năng thực hiện được các công việc quản lý hành chính thuộc khu vực công hoặc khu vực tư.
Tốt nghiệp ngành Quản lý nhà nước, sinh viên trở thành những cử nhân Quản lý nhà nước đáp ứng các mục tiêu sau: Trung thành với Đảng, nhà nước; có ý thức tổ chức kỷ luật; trở thành những cán bộ, công chức chuyên nghiệp, sáng tạo và không ngừng đổi mới, hiểu biết xã hội, thành thạo những kiến thức và kỹ năng chuyên môn để giải quyết các công việc, tận tâm, tận lực phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân.
4.1.8. Nội dung chương trình đào tạo của ngành QLNN:
Các yêu cầu về nội dung, kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành, khả năng nhận thức và giải quyết vấn đề trong quản lý nhà nước, yêu cầu về thái độ và vị trí công việc mà người học có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp, chương trình đào tạo đại học Quản lý nhà nước tại Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại TPHCM được quy định như sau:
4.1.8.1.  Về kiến thức:
a. Kiến thức cơ bản
 • Các kiến thức cơ bản về lý luận chính trị
 • Các kiến thức cơ bản về tâm lý học, xã hội học, nghiên cứu khoa học, kinh tế học phục vụ cho việc tiếp thu kiến thức chuyên ngành, nâng cao trình độ, học tập ở trình độ cao hơn, nghiên cứu giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn.
 • Các kiến thức và kỹ năng về giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng.
b.  Kiến thức cơ sở ngành
 • Kiến thức về khoa học quản lý
 • Kiến thức về khoa học pháp lý
 • Kiến thức về Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước
 • Kiến thức về một số nghiệp vụ hành chính
c. Kiến thức chuyên ngành
 • Kiến thức chuyên ngành quản lý nhân sự trong khu vực công
 • Kiến chức chuyên ngành thiết kế và phân tích tổ chức bộ máy nhà nước
 • Kiến thức chuyên ngành hoạch định và phân tích chính sách công
 • Kiến thức chuyên ngành quản lý nhà nước về kinh tế
 • Kiến thức chuyên ngành quản lý tài chính công
 • Kiến thức chuyên ngành quản lý xã hội: văn hóa, y tế, giáo dục, tôn giáo, dân tộc
 • Kiến thức chuyên ngành về thanh tra nhà nước.
d.  Kiến thức nghiệp vụ
 • Kiến thức về tin học văn phòng
 • Kiến thức về tiếng Anh chuyên ngành
 • Kiến thức về nghiệp vụ hành chính
4.1.8.2. Về kỹ năng
a. Kỹ năng cứng:
 • Lập kế hoạch nhân sự, tuyển dụng bố trí nhân sự, kiểm tra, đánh giá về nhân sự.
 • Soạn thảo các loại văn bản quản lý nhà nước, văn bản hành chính.
 • Tổ chức công sở, phòng làm việc khoa học, tổ chức hội họp, tiếp khách.
 • Quản l‎ý‎, lưu trữ hồ sơ, tài liệu cơ quan.
 • Phân tích, đánh giá được thực trạng quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.
 • Phân tích chính sách, hoạch định được chính sách công trong các ngành và lĩnh vực cụ thể.
 • Giải quyết các thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực cơ bản như: tư pháp, xây dựng, đất đai, chứng thực…
 • Có khả năng nghiên cứu khoa học hành chính, khoa học quản lý.
b. Kỹ năng mềm
 • Kỹ năng phân tích, khảo sát vấn đề về quản lý hành chính.
 • Kỹ năng giải quyết những vấn đề đặt ra đối với Quản lý hành chính Nhà nước.
 • Kỹ năng làm việc nhóm: điều hành, phân công, phối hợp giữa các thành viên trong nhóm.
 • Kỹ năng lập kế hoạch hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong cơ quan hành chính.
 • Kỹ năng thuyết trình
 • Kỹ năng quản lý thời gian có hiệu quả
 • Kỹ năng giao tiếp trong thực thi công vụ: lắng nghe, thuyết phục, đàm phán, các nghi thức giao tiếp hành chính…
 • Kỹ năng lãnh đạo, quản lý
 • Kỹ năng tổ chức và điều hành cuộc họp
 • Kỹ năng soạn thảo văn bản
 • Sử dụng thành thạo phần mềm Microsoft office (word, excel, powerpoint), các phần mềm chuyên dụng thuộc ngành đào tạo.
 • Sử dụng tốt tiếng Anh trong giao tiếp và hoạt động chuyên môn.
4.1.9. Phương pháp đào tạo:
 • Áp dụng các phương pháp giảng dạy phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học, lấy người học làm trung tâm, khuyến khích người học tham gia vào quá trình dạy học, tự mình khám phá tri thức. Ví dụ: Phương pháp Hỏi – Đáp, Làm việc nhóm, Sàng lọc, Đóng vai, Nêu ý kiến ghi lên bảng, Tình huống, Hội thảo v.v…
 • Học thông qua trải nghiệm thực tế, gắn lý thuyết với thực hành. Trong thời gian học tại trường, sinh viên được đến kiến tập, thực tập tại các cơ quan Hành chính nhà nước, các doanh nghiệp, các tập đoàn kinh tế….
4.1.10. Cơ hội việc làm cho sinh viên ngành học QLNN
Quản lý nhà nước là một nghề đặc biệt trong xã hội. Đây là công việc dựa trên sử dụng quyền lực công để điều hành, quản lý các hành vi của tổ chức, cá nhân trong xã hội, nhằm đảm bảo ổn định và phát triển xã hội, theo các mục tiêu mà Nhà nước đã đề ra. Do sử dụng quyền lực công nên phạm vi tác động và đối tượng tác động rộng, nên hoạt động này có ảnh hưởng lớn trong xã hội và vì thế những người làm nghề này có địa vị quan trọng trong xã hội.
Cơ hội việc làm cho sinh viên ngành này khi ra trường như thế nào?
 
Cơ hội việc làm của ngành này rất rộng, sau khi tốt nghiệp:
 • Sinh viên có thể đảm nhận công việc của chuyên viên trong các cơ quan hành chính hoặc có cơ hội tìm những công việc liên quan tới quản trị trong các tổ chức kinh tế - xã hội cả ở khu vực công và khu vực tư.
 • Sinh viên có cơ hội thành đạt và thăng tiến trong con đường chức nghiệp
 • Sinh viên có thể đảm nhiệm công việc ở vị trí lãnh đạo, quản lý, chuyên viên hành chính các khu vực công và khu vực tư.
 • Nghiên cứu viên về khoa học hành chính, khoa học quản lý ở các cơ sở nghiên cứu, các cơ quan tham mưu hoạch định chiến lược, chính sách của Đảng và Nhà nước.
 • Làm công tác giảng dạy về khoa học Hành chính, khoa học quản lý tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng.
 • Có cơ hội học tập, nâng cao ở bậc sau đại học chuyên ngành quản l‎ý công trong và ngoài nước.
4.1.11. Tuyển sinh chuyên ngành QLNN cấp bằng chính quy
Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại TPHCM tổ chức tuyển sinh Hệ đào tạo đại học:
 • Đại học chính quy ngành QLNN: Đối tượng là học sinh đã tốt nghiệp PTTH và tương đương: Thời gian học 4 năm.
 • Đại học liên thông chính quy ngành QLNN: Đối tượng là sinh viên tốt nghiệp trung cấp chính quy, cao đẳng chính quy, trung cấp nghề, cao đẳng nghề theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục & Đào tạo: Thời gian học 2 năm.
 • Đại học chính quy văn bằng 2 QLNN: Đối tượng là những sinh viên đang học Bằng thứ nhất hoặc người có ít nhất một bằng đại học chính quy, không chính quy (vừa làm vừa học, từ xa, mở rộng…) của tất cả các trường, viện, đại học: Thời gian học 2 năm.
4.1.12. Các học phần giảng dạy
 
STT
Tên Tiếng Việt
Tên Tiếng Anh
1
Lý luận hành chính nhà nước
Theory of State Administration
2
Hành chính học đại cương
General Theory of Administration
3
Hành chính công
Public Administration
4
Lịch sử hành chính nhà nước Việt Nam
The Vietnamese Administration’s History
5
Quản lý công
Public Management
6
Phân tích chính sách
Policy Analysis
7
Lịch sử và tổ chức các cơ quan nhà nước
History and Organization of State Agency
8
Quản lý học đại cương
General Theory of Management
9
Thủ tục hành chính
Administrative Procedure
10
Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước
Organization of the State’s Administrative Agencies
11
Tiếng Việt thực hành
Vietnamese Application
12
Nhân sự hành chính nhà nước
State Human Resource Administration
13
Kỹ thuật điều hành công sở
Executive State's Agency Skills
14
Công tác bầu cử
Election Activity
15
Dịch vụ hành chính công
Public Administration Service
16
Kiến tập ngành nghề
Occupational Observation
17
Thực tập tốt nghiệp
Internship for Graduation
18
Hành chính văn phòng trong Cơ quan nhà nước
Office Administration in the State Agencies
19
Hoạch định và phân tích chính sách công
Policy Analysis and Planning
20
QLNN về văn hóa - giáo dục - y tế
State Management of Culture - Education – Healthcare
21
QLNN về tôn giáo và dân tộc
 
State Management of Religion and Ethnicity
22
QLNN về an ninh - quốc phòng
State Management of Security – Defense
23
QLNN về tài nguyên và môi trường
State Management of Natural Resources – Environment
24
QLNN về đô thị
 
State Management of the Municipality
25
QLNN về nông nghiệp và nông thôn
State Management of Agriculture and Rural Area
26
QLNN về hành chính tư pháp
State Management of Judicial Administration
27
Quản lý địa giới hành chính
 
Management of the Administrative Boundary
28
QLNN về kinh tế
State Management of Economy
29
Quản lý tài chính công
Public Finance Management
30
Công vụ, công chức
 
31
Đạo đức công vụ
 
32
Quản lý nhà nước
State Management
 
4.2. Chuyên ngành Cử nhân Luật
4.2.1. Tên ngành đào tạo:  LUẬT
4.2.2. Tên ngành tiếng Anh:  LAW
4.2.3. Trình độ đào tạo: Đại học
4.2.4. Mã ngành đào tạo:  7380101HCM
4.2.5. Đối tượng tuyển sinh:  Học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học và tương đương.
4.2.6. Thời gian đào tạo: 04 năm
4.2.7. Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo cử nhân Luật có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp, được trang bị những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về pháp luật Việt Nam, pháp luật trong lĩnh vực nội vụ; cùng thực tiễn pháp lý và những kiến thức về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; có tư duy phản biện để phân tích, đánh giá, kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật; có kỹ năng thực hành; có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành góp phần vào sự nghiệp phát triển ngành Nội vụ và kinh tế - xã hội của đất nước.
4.2.8. Chuẩn đầu ra
Người học sau khi tốt nghiệp trình độ đại học ngành Luật của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đạt được các yêu cầu năng lực sau đây:
4.2.8.1. Kiến thức
 • Biết, nắm vững hệ thống kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin; về tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hóa Hồ Chí Minh; quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng và an ninh; có kiến thức về công nghệ thông tin, năng lực ngoại ngữ theo quy định đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm và hội nhập quốc tế;
 • Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành luật như: Phương pháp nghiên cứu khoa học pháp lý, xã hội học đại cương, tâm lý học quản lý, lôgic hình thức, môi trường và phát triển bền vững... giúp người học nghiên cứu, phân tích luật ở nhiều góc độ khác nhau của đời sống kinh tế - xã hội; 
 • Nắm được khối kiến thức cơ bản về quản lý, điều hành trong lĩnh vực nhà nước và pháp luật;
 • Tích luỹ được khối kiến thức pháp luật chuyên sâu trong khu vực công và các lĩnh vực quản lý đặc thù của ngành nội vụ như: tổ chức, thực hiện và kiểm soát quyền lực quyền lực nhà nước; công vụ, công chức; chính quyền địa phương; thanh tra, khiếu nại, tố cáo; thi đua, khen thưởng; địa giới hành chính...
4.8.2.2. Kỹ năng
 • Có kỹ năng vận dụng quy định của pháp luật để giải quyết tình huống pháp lý trong vị trí việc làm và thực tiễn xã hội.
 • Có kỹ năng cơ bản tham gia hoạt động xây dựng pháp luật, thực hiện pháp luật; kiểm tra, đề xuất xử lý văn bản trái pháp luật; rà soát, hệ thống hoá văn bản pháp luật.
 • Có kỹ năng tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý cộng đồng hoặc giải quyết vụ việc có liên quan lĩnh vực nhà nước và pháp luật;
 • Có kỹ năng phân tích, đánh giá, tranh luận pháp lý trong hoạt động nghề nghiệp; 
 • Có kỹ năng nghiên cứu khoa học: Phát hiện vấn đề nghiên cứu; tổ chức nghiên cứu độc lập, sáng tạo; đánh giá, phản biện, tiếp nhận và ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào vị trị việc làm.
4.8.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm
 • Có khả năng tự định hướng phát triển năng lực cá nhân, thích nghi với môi trường làm việc có tính cạnh tranh cao và năng lực dẫn dắt chuyên môn trong hoạt động pháp luật.
 • Có trách nhiệm công vụ, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; nghiêm túc, khách quan trong việc thực thi công vụ, nhiệm vụ. 
 • Có năng lực học tập, nghiên cứu và làm việc độc lập, khoa học, sáng tạo.
4.8.4. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp
Sinh viên sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực, trình độ, kỹ năng nghề nghiệp tổ chức thực hiện công việc chuyên môn ở các vị trí: 
 • Công tác pháp chế tại các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương; đặc biệt trong các cơ quan, tổ chức của ngành nội vụ, chính quyền địa phương như: Vụ pháp chế của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Ban/ Phòng pháp chế của cơ quan thuộc Chính phủ; tổ chức pháp chế ở Tổng cục, cục; Phòng pháp chế của các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân Tỉnh...
 • Chuyên viên của Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp; công chức tư pháp – hộ tịch giúp Uỷ ban nhân dân các cấp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác xây dựng, thi hành pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; kiểm soát thủ tục hành chính; hộ tịch, chứng thực, hoà giải ở cơ sở...
 • Thanh tra viên làm việc trong các cơ quan thanh tra nhà nước, thanh tra chuyên ngành như: Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Bộ, Thanh tra Tỉnh, Thanh tra Sở...; các cơ quan tiếp công dân các cấp; 
 • Thực hiện công tác trợ giúp pháp lý; tổ chức thi hành pháp luật; 
 • Đảm nhiệm các chức danh tư pháp (thẩm phán, kiểm sát viên, chấp hành viên, luật sư…); 
 • Chuyên viên pháp lý cho các tổ chức phi chính phủ, liên chính phủ, tổ chức quốc tế; 
 • Cố vấn pháp lý cho các doanh nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp; 
 • Tư vấn pháp luật cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân;
 • Giảng viên, nghiên cứu viên trong các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu.
4.2.9. Vị thế của ngành đào tạo Luật tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội
 
Xã hội đang tiến tới xu thế hội nhập kinh tế và phát triển mở rộng đa ngành, đa lĩnh vực trong thời đại công nghệ 4.0, đặc biệt kể từ sau khi Việt Nam gia nhập tổ chức Thương mại thế giới (WTO), TPP hay cộng đồng kinh tế ASEAN … việc nắm rõ về luật là điều quan trọng hơn bao giờ hết, đòi hỏi một lượng lớn nguồn nhân lực có chất lượng cao trong ngành Luật. Chính vì vậy, có thể nói trong tương lai sinh viên tốt nghiệp ngành Luật có vị thế vô cùng lớn trong cơ hội tìm kiếm việc làm ổn định, có mức thu nhập hấp dẫn.
 
Trong xu thế đào tạo hiện nay của các trường đại học, hầu hết các chương trình đào tạo, sinh viên đều được trang bị kiến thức và kỹ năng toàn diện, làm việc trong môi trường năng động. Nhưng đối với sinh viên ngành Luật phải nắm thật vững và rõ chuyên ngành, đồng thời luôn cập nhật và trau dồi về kiến thức kinh tế xã hội, không ngừng học hỏi, quan sát thực tế cuộc sống, tư duy độc lập, phân tích phán đoán đề xuất và giải quyết vấn đề pháp lý hiệu quả. Bên cạnh đó, một trong những thách thức quan trọng nhất đối với sinh viên ngành Luật hiện nay là áp lực cạnh tranh trong ngành và áp lực bị đào thải, nên yêu cầu sinh viên phải có năng lực chuyên môn vững vàng, và phải tự trang bị các kỹ năng mềm cần thiết đảm bảo khả năng tư vấn tốt nhất cho khách hàng, nắm bắt và xử lý tốt các tình huống liên quan đến tất cả các mặt của đời sống xã hội.
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội bắt đầu đào tạo ngành Luật từ năm 2016, so với các Trường đại học có đào tạo chuyên ngành Luật khác thì Trường Đại học Nội vụ xuất phát điểm muộn hơn, vì vậy mà Trường Đại học Nội vụ Hà Nội có điều kiện nhìn nhận, đánh giá xu thế chung, toàn cầu của ngành, và định hướng tập trung phát triển chuyên ngành về Pháp luật hành chính - đây cũng là một trong những điểm khác biệt giữa Trường Đại học Nội vụ Hà Nội với các Trường có đào tạo ngành Luật khác. Hiện nay, trong xu thế phát triển định hướng xây dựng nhà nước pháp quyền hiện nay không chỉ đòi hỏi đặt ra cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc, tuân thủ pháp luật mà đặc biệt trong lĩnh vực quản lý công, các cơ quan tổ chức hành chính nhà nước ngày càng đòi hỏi sự quản lý chặt chẽ, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật để quản lý các lĩnh vực được phân công. 
Song song cùng với việc đào tạo sinh viên ngành Luật ra trường có thể đáp ứng được các vị trí công việc khác nhau thì Trường Đại học Nội vụ Hà Nội cũng tập trung định hướng phát triển cho sinh viên làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước có thể nắm vững được hệ thống các nội dung, hình thức, quy trình làm việc ở các vị trí trong hệ thống bộ máy nhà nước Việt Nam hiện nay. Để từ đó, các em có thể phát huy được những kiến thức, kỹ năng được cung cấp để góp phần xây dựng nền hành chính công của Việt Nam ngày càng phát triển hơn.
 
1
Tập thể giảng viên Khoa Hành chính và Pháp luật
4.2.10. Các học phần giảng dạy:
 
TT
Mã học phần
Tên học phần
Số tín chỉ
1
SLF0001
Pháp luật đại cương
3
2
SLF0003
Lịch sử học thuyết chính trị - pháp lý
2
3
SLF1001
Lý luận về nhà nước và pháp luật
3
4
SLF1002
Luật Hiến pháp Việt Nam
2
5
SLF1005
Lịch sử Nhà nước và pháp luật Việt Nam
2
6
SLF1009
Luật Thương mại
2
7
SLF1010
Luật Lao động
2
8
SLF1011
Luật Đất đai
2
9
SLF1012
Luật Tố tụng hình sự
2
10
SLF1013
Luật Tố tụng dân sự
2
11
SLF1014
Luật Hôn nhân và gia đình
2
12
SLF1015
Luật Tài chính
2
13
SLF1016
Lịch sử Nhà nước và pháp luật thế giới
2
14
SLF1017
Luật Hiến pháp nước ngoài *
2
15
SLF1018
Luật Quốc tế *
2
16
SLF1021
Luật Thương mại quốc tế
2
17
SLF1022
Tư pháp quốc tế
2
18
SLF1003
Luật Hành chính
3
19
SLF1024
Tổ chức bộ máy nhà nước
2
20
SLF1025
Luật nhân quyền quốc tế
2
21
SLF1026
Pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ
2
22
SLF1007
Luật Dân sự
3
23
SLF1008
Luật Hình sự
3
24
SLF1006
Xây dựng văn bản pháp luật
2
25
SLF2001
Bảo hiểm xã hội
2
26
SLF2002
Pháp luật về chính quyền địa phương
2
27
SLF2007
Pháp luật về thi đua khen thưởng
2
28
SLF2008
Pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo
2
29
SLF2009
Luật Hành chính so sánh
2
30
SLF2010
Luật Tố tụng hành chính
2
31
SLF2011
Pháp luật về phòng, chống tham nhũng
2
32
SLF2012
Pháp luật về bình đẳng giới*
2
33
SLF2013
Chuyên đề cập nhật
2
34
SLF2014
Những vấn đề lý luận hiện đại về Nhà nước và pháp luật
2
35
SLF2015
Lý luận và pháp luật về quyền con người
3
36
SLF2017
Công chứng chứng thực
2
37
SLF2018
Quản lý hộ tịch
2
38
SLF2019
Pháp luật thuế
2
39
SLF2020
Pháp luật về an sinh xã hội
2
40
SLF3001
Thực tập tốt nghiệp - Luật
5
41
SLF3002
Khóa luận tốt nghiệp - Luật
5
42
SLF3003
Kiến tập ngành nghề - Luật
2
 
III. NHỮNG THÀNH TÍCH NỔI BẬT CỦA KHOA HÀNH CHÍNH VÀ PHÁP LUẬT
 
1. Về hoạt động giảng dạy: 
 
Nhận thức được vị trí, vai trò của Khoa đối với sản phẩm đào tạo chính của Phân hiệu là Quản lý nhà nước, Luật, nên từng cán bộ, giảng viên trong Khoa đã tích cực thực hiện công tác giảng dạy cũng như hoạt động chuyên môn, trao đổi học thuật. Hiện nay 100% đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn đúng chuyên ngành đào tạo, có học vị thạc sĩ trở lên.
 
2. Về nghiên cứu khoa học 
 
Thực hiện nhiệm vụ của Phân hiệu, Khoa Hành chính và Pháp luật trong những năm qua luôn chú trọng hai nhiệm vụ: giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Giảng viên trong Khoa đã tích cực tham gia các hội thảo khoa học và đề tài nghiên cứu khoa học các cấp. Đội ngũ giảng viên đang đồng hành, hướng dẫn sinh viên triển khai 15 đề tài nghiên cứu khoa học năm 2019-2020.
Các giảng viên tích cực tham gia viết bài cho các tạp chí khoa học chuyên ngành nhưu tạp chí Quản lý nhà nước, tạp chí Tổ chức nhà nước, tạp chí Khoa học xã hội, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, tạp chí Nội vụ...
 
3. Công tác đoàn thể xã hội
 
- Công tác Đảng: 100% đảng viên của Khoa luôn chấp hành đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tích cực tham gia học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
- Công tác Đoàn thể
Bên cạnh việc học tập, nghiên cứu, giảng viên, sinh viên của Khoa đã tích cực tham gia các phong trào đoàn thể do Phân hiệu, Đoàn Thanh niên phát động về các lĩnh vục chính trị - kinh tế - văn hóa – xã hội.
 
IV. CÂU LẠC BỘ HÀNH CHÍNH
 
1. Tên gọi và chức năng của Câu lạc bộ:
 
Câu lạc bộ Hành chính (sau đây gọi tắt là Câu lạc bộ) là tổ chức do Giám đốc Phân Hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại TP. Hồ Chí Minh (gọi tắt là Phân Hiệu) thành lập, do Khoa Hành chính và Pháp luật quản lý trực tiếp. Với mục đích tạo môi trường để các sinh viên thuộc Phân Hiệu có cơ hội giao lưu, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng và môi trường thuận lợi rèn luyện bản lĩnh, thể hiện kiến thức học tập, trau dồi kỹ năng nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học trong đào tạo dạy và học tại Phân Hiệu. Đồng thời định hướng góp phần vào hành trang nghề nghiệp cho sinh viên sau khi ra trường có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có kiến thức và kỹ năng thực hành để phục vụ ngành Nội vụ, nền công vụ và xã hội.
 
5

2. Nguyên tắc hoạt động của Câu lạc bộ
Câu lạc bộ hoạt động theo các nguyên tắc sau:
 • Chấp hành đường lối của Đảng, tuân thủ pháp luật của Nhà nước, giá trị đạo đức xã hội, nội quy quy định của nhà trường và Điều lệ Câu lạc bộ;
 • Hoạt động Câu lạc bộ đặt dưới sự quản lý, điều hành và định hướng của Phân Hiệu và lãnh đạo Khoa Hành chính và Pháp luật.
 • Tự nguyện, đoàn kết, dân chủ, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau của các Hội viên;
 • Không vì mục tiêu lợi nhuận.
 • Tạo sân chơi cho sinh viên thuộc Phân Hiệu tham gia các hoạt động ngoại khóa và phong trào 
3. Nhiệm vụ của Câu lạc bộ:
Câu lạc bộ có các nhiệm vụ chủ yếu sau:
 • Tổ chức các buổi gặp gỡ, tọa đàm trao đổi nghề nghiệp của giảng viên, sinh viên, những người làm trong lĩnh vực quản lý nhà nước và pháp luật;
 • Phối hợp tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên; 
 • Tổ chức các buổi thông tin thời sự, cung cấp kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng cho các Hội viên trong Câu lạc bộ;
 • Tổ chức các Hội thi, Cuộc thi tìm hiểu kiến thức về nghiệp vụ quản lý nhà nước, kỹ năng hành chính trong sinh viên.
 • Tổ chức các buổi tham quan thực tế, học tập kinh nghiệm làm việc, kiến tập ngành nghề tại các cơ quan nhà nước.
 • Tổ chức các sự kiện, các hoạt động mang tính giáo dục phổ biến kiến thức về hành chính, pháp luật, xã hội và nhân văn hướng tới cộng đồng;
 • Tư vấn công tác học tập, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức, phẩm chất chính trị và định hướng nghề nghiệp cho sinh viên.
 • Thực hiện các nội dung mang tính tuyên truyền tri thức hành chính và pháp luật; Phản bác các luận điệu sai sự thật, thông tin không chính xác ảnh hưởng đến công tác học tập của sinh viên Phân Hiệu.
 • Thực hiện các nhiệm vụ mà lãnh đạo Phân Hiệu và Khoa Hành chính và Pháp luật phân giao.
4. Hội viên Câu lạc bộ
Hội viên Câu lạc bộ (sau đây viết tắt là Hội viên) phải có các tiêu chuẩn sau đây:
 • Là các giảng viên, cán bộ chuyên viên, viên chức và sinh viên thuộc của Phân Hiệu.
 • Yêu thích khoa học hành chính và mong muốn phát triển nghề nghiệp thông qua Câu lạc bộ;
 • Tán thành Điều lệ của Câu lạc bộ;
 • Tự nguyện gia nhập Câu lạc bộ và làm Đơn xin gia nhập Câu lạc bộ;
 • Sinh viên tham gia tích cực hoạt động Câu lạc bộ sẽ được cộng điểm rèn luyện. Giới thiệu việc làm đến các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp sau khi tốt nghiệp ra trường.
 • Được cấp Thẻ Hội viên Câu lạc bộ.
Một số ảnh hoạt động của khoa Hành chính và Pháp luật
 
4
3
 
2
 
6

Tin bài: Administrator
Nguồn: Khoa Hành chính và Pháp luật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây