Kết quả thi tốt nghiệp các lớp TCCN chính quy và vừa làm vừa học 2018-2018

Kết quả thi tốt nghiệp các lớp TCCN chính quy và vừa làm vừa học 2018-2018

I. Kết quả thi tốt nghiệp các lớp TCCN chính quy và vừa làm vừa học 2016-2018

1. Lớp VP19 (ngành Hành chính văn phòng)

2. Lớp VTLT26 (ngành Văn thư Lưu trữ)

3. Lớp TV02 (ngành Thư viện)

II. Kết quả thi tốt nghiệp các lớp TCCN chính quy 2015-2017 (Thi lại)

1. Lớp VP18 (ngành Hành chính văn phòng)

2. Lớp VTLT25 (ngành Văn thư Lưu trữ)

3. Lớp VTLT2-PH (ngành Văn thư Lưu trữ - tại Đà Lạt)

Administrator (Nguồn: Phòng QLĐT&CTSV)