• Sứ mạng Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh

    Sứ mạng Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh Xem chi tiết

  • Giới thiệu về Cơ sở

    Giới thiệu về Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh Xem chi tiết

DANH MỤC

Tra cứu

Thông tin

Thư viện ảnh

Thư viện ảnh

Thư viện tài liệu

Thư viện tài liệu

Liên kết web site

Thống kê truy cập

Số lượng truy cấp: 105628
Khách trực tuyến: 65
Chính quy
Cập nhật ngày: 27/03/2017
Danh mục các chương trình đào tạo Dài hạn
Danh mục các chương trình đào tạo Dài hạn

 

PHẦN 2: DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

 

 

A. DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DÀI HẠN

 

 

I.DANH MỤC CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO

TT

Danh mục chương trình

Thời lượng

1. BẬC SAU ĐẠI HỌC

1

Thạc sỹ Lưu trữ học

 

 

2. ĐẠI HỌC VÀ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG

 2.1. Bậc Đại học

1

Khoa học thư viện

04 năm

2

Quản trị văn phòng

04 năm

3

Lưu trữ học

04 năm

4

Quản trị nhân lực

04 năm

5

Quản lý nhà nước

04 năm

6

Quản lý văn hóa

04 năm

7

Luật

04 năm

8

Chính trị học

04 năm

2.2. Bậc Đại học liên thông

1

Khoa học thư viện

02 năm

2

Quản trị văn phòng

02 năm

3

Lưu trữ học

02 năm

4

Quản trị nhân lực

02 năm

5

Quản lý nhà nước

02 năm

6

Quản lý văn hóa

02 năm

3. CAO ĐẲNG VÀ CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG

3.1. Bậc Cao đẳng

1

Khoa học thư viện

03 năm

2

Quản trị văn phòng

03 năm

3

Lưu trữ học

03 năm

4

Quản trị nhân lực

03 năm

5

Văn thư - Lưu trữ

03 năm

6

Quản lý văn hóa

03 năm

7

Hành chính học

03 năm

8

Hành chính văn thư

03 năm

9

Thư ký văn phòng

03 năm

10

Dịch vụ pháp lý

03 năm

11

Tin học ứng dụng

03 năm

3.2. Bậc Cao đẳng liên thông

1

Khoa học thư viện

02 năm

2

Quản trị văn phòng

02 năm

3

Lưu trữ học

02 năm

4

Quản trị nhân lực

02 năm

5

Văn thư - Lưu trữ

02 năm

6

Quản lý văn hóa

02 năm

7

Hành chính học

02 năm

8

Hành chính văn thư

02 năm

9

Thư ký văn phòng

02 năm

10

Dịch vụ pháp lý

02 năm

11

Tin học ứng dụng

02 năm

Ghi chú: Kế hoạch đào tạo chi tiết của từng chương trình đào tạo sẽ được gửi tới đơn vị theo yêu cầu.