• Giới thiệu về Cơ sở

    Giới thiệu về Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh Xem chi tiết

  • Sứ mạng Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh

    Sứ mạng Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh Xem chi tiết

DANH MỤC

Tra cứu

Thông tin

Thư viện ảnh

Thư viện ảnh

Thư viện tài liệu

Thư viện tài liệu

Liên kết web site

Thống kê truy cập

Số lượng truy cấp: 166363
Khách trực tuyến: 24
Số 02 năm 2018
Cập nhật ngày: 03/07/2018
Nội san Khoa học nội vụ số 02. Tháng 4 năm 2014

A. NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI

§  Phân biệt văn bản chuyên ngành với các loại văn bản khác. 

Trần Lệ Hường

§  Phân biệt cán bộ, công chức, viên chức theo quy định pháp luật Việt Nam hiện nay.  

Phạm Công Hiệp

§  Phương pháp tiếp cận và tổ chức thực hiện bộ tiêu chí thống kê về thanh niên Việt Nam.

Trần Văn Trung

§  Góp phần tìm hiểu những quy định về bảo đảm quyền dân chủ trong hiến pháp 1946 và 2013 ở Việt Nam.

Hoàng Văn Giang

 

B. ĐÀO TẠO – BỒI DƯỠNG

§  Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả học tiếng Anh của sinh viên Cơ sở trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Tp. Hồ Chí Minh.

Lô Xuân Thống & Lê Hồng Huệ

§  Phương pháp dạy học tích cực và việc vận dụng vào giảng dạy môn tin học tại các khối trường Đại học không chuyên tin.

Phạm Hồng Đạc & Trần Quốc Toanh

§  Rèn luyện kỹ năng mềm cho sinh viên Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

Nguyễn Thị Linh Nhâm & Phạm Thị Thu Trang

 

C. KINH NGHIỆM – THỰC TIỄN

§  Một số giải pháp nâng cao năng lực giảng viên Cơ sở trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Tp. Hồ Chí Minh.

Đào Ngọc Quang

§  Giải pháp phát triển Cơ sở trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Tp. Hồ Chí Minh trong những năm đầu mới thành lập (2018 – 2023).

Phạm Văn Năm

§  Thực trạng chính sách phát triển giảng viên Cơ sở trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Tp. Hồ Chí Minh.

Nguyễn Thị Hoa

§  Một số giải pháp nâng cao chất lượng chỉnh lý tài liệu tại một số cơ quan, tổ chức trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Vũ Thị Thu Hường