• Giới thiệu về Cơ sở

    Giới thiệu về Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh Xem chi tiết

  • Sứ mạng Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh

    Sứ mạng Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh Xem chi tiết

DANH MỤC

Tra cứu

Thông tin

Thư viện ảnh

Thư viện ảnh

Thư viện tài liệu

Thư viện tài liệu

Liên kết web site

Thống kê truy cập

Số lượng truy cấp: 149183
Khách trực tuyến: 65
Giới thiệu
Cập nhật ngày: 03/07/2018
Giới thiệu về Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại TP. Hồ Chí Minh

I. Quyết định thành lập của Cơ sở:

Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo quyết định số 1877/QĐ-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2015 của Bộ Nội vụ.

II. Chức năng, nhiệm vụ của Cơ sở

Trích Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh số 1307/QĐ-ĐHNV ngày 28/6/2018 của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

Vị trí chức năng:

1. Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Cơ sở) là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, tham gia đào tạo trình độ đại học, sau đại học; thực hiện nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; hợp tác quốc tế và cung ứng dịch vụ công phục vụ ngành Nội vụ, nền công vụ và yêu cầu của xã hội.

2. Cơ sở có con dấu, tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

- Trụ sở chính: Tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tổ chức các hoạt động đào tạo, khoa học công nghệ và công nghệ:

1.1. Tổ chức các hoạt động giảng dạy, học tập, các hoạt động phục vụ đào tạo trình độ đại học, sau đại học theo chương trình, kế hoạch công tác của Trường; tham gia đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của người học;

1.2. Phối hợp với đơn vị liên quan của Trường, tổ chức tuyển sinh và thực hiện các chương trình, kế hoạch, biện pháp giáo dục và quản lý người học;

1.3. Tham gia tự đánh đánh giá chất lượng giáo dục và đào tạo;

1.4. Phối hợp với các đơn vị có liên quan của Trường tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy học tập theo kế hoạch do Hiệu trưởng giao;

1.5. Tham gia nghiên cứu khoa học và công nghệ; thực hiện hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài trong việc đào tạo và nghiên cứu khoa học liên quan đến ngành nghề đào tạo của Trường theo quy định.

2. Tổ chức cung ứng các dịch vụ công:

2.1. Cung ứng các dịch vụ công theo Đề án “Xác định danh mục dịch vụ sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Nội vụ; định mức kinh tế - kỹ

thuật áp dụng trong các lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công làm cơ sở ban hành giá dịch vụ sự nghiệp công” đã được Bộ Nội vụ phê duyệt;

2.2. Chủ trì thu các loại phí dịch vụ theo quy định; lập kế hoạch quản lý, sử dụng kinh phí theo phân cấp quản lý của Hiệu trưởng;

2.3. Chủ trì, tổ chức, triển khai và quản lý phát triển các chương trình đào tạo ngắn hạn, quảng bá, tuyển sinh, đàm phán, ký kết các hợp đồng, cung cấp các dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng theo nhu cầu xã hội phù hợp với ngành nghề đào tạo của Trường; thực hiện quy trình cấp chứng chỉ các khóa đào tạo, bồi dưỡng;

2.4. Cung ứng dịch vụ công phục vụ ngành Nội vụ, nền công vụ và xã hội

cùng các dịch vụ khác theo cơ chế đặt hàng hoặc thông qua hình thức giao thực hiện, đấu thầu cung cấp dịch vụ;  

2.5. Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thi tuyển dụng, sát hạch theo đặt hàng của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu;

3. Tiếp nhận, sử dụng, quản lý đội ngũ viên chức, người lao động của Cơ sở theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Hiệu trưởng.

4. Thực hiện quy chế dân chủ; xây dựng nếp sống văn hoá và môi trường sư phạm trong Cơ sở; thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Trường và phân công của Hiệu trưởng.

5. Quản lý, sử dụng các nguồn lực tài chính, tài sản, cơ sở vật chất để thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Hiệu trưởng.

6. Xây dựng, quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu phục vụ hoạt động của Cơ sở theo quy định.

7. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý; chịu sự kiểm tra, thanh tra của Trường, Bộ Nội vụ và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.